ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ


KIZILASLAN TUNÇER B. , ŞAHİN Ç.

10.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018, ss.100-101

  • Basıldığı Şehir: Nevşehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.100-101

Özet

Bu araştırmanın amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının eğitim ve öğretim programlarına ilişkin bilgi düzeylerini belirleyerek, öğretmen adaylarının eğitim ve öğretim programlarına ilişkin bilgi düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre farklılaşma düzeylerini açıklamaktır. Eğitim öğretim sürecinin önemli bir parçası olan eğitim ve öğretim programlarına ilişkin öğretmen adaylarının bilgi düzeylerini belirlemek önem taşımaktadır. Araştırmada genel tarama modelleri içinde yer alan “ilişkisel tarama” modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın evrenini 2017-2018 öğretim yılı bahar yarıyılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Eğitim Programı Başarı Testi” ve “Kişisel Bilgiler Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanılarak bulgular belirlenmiş ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının eğitim ve öğretim programlarına ilişkin bilgi düzeylerinin öğrenim görülmekte olan anabilim dalı ve genel not ortalaması değişkenleri ile ilişkisi belirlenmiştir.