Investigation of The Effects of Occupational Safety Inspections on Work Safety Cultures of Working Technical Staff: A Research on Auto Services


Motorcu A. R., Tayyar S.

Selçuk Zirvesi 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Konya, Turkey, 07 June 2020, vol.1, pp.172-182

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.172-182
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Many work accidents occur every day in working life and employees get occupational diseases when they are exposed to risks related to their jobs. It is the duty of the employer to take all kinds of measures related to Occupational Health and Safety (OHS) in the workplace and to comply with these measures taken by the employer. In work accidents and occupational diseases, both employers and employees suffer financial and moral damage. Considering the economic aspects of the work (treatment, maintenance expenses, compensation, etc.), audits should be carried out in accordance with the legislation to prevent work accidents and occupational diseases. The positive effects of the audits on employers and employees are undoubtedly quite high. In this study, the effect of the Occupational Safety Inspections (OSI) on the Occupational Safety Cultures (OSC) of the technical staff working in the auto services operating in Çanakkale was investigated. The universe of the research is the authorized and private auto services that carry out auto maintenance and repair activities in the Çanakkale centrum. The sample of the study consists of a total of 105 technical staff working in maintenance and repair, auto body and paint and electrical works, of which 50 are authorized services, 55 are in private services. Face to face questionnaires were applied to randomly selected staff from the research universe. Survey data were analyzed using SPSS 22.0 statistical software. The findings of the analysis were discussed and suggestions were made. As a result of the statistical analysis and evaluations, it has been determined that there are significant relationships between the status of the OHS inspections in the enterprises and the OSC scales; management commitment, occupational safety priority, occupational safety communication, occupational safety education, employee participation and fatalism.

Çalışma hayatında her gün birçok iş kazası meydana gelmekte ve çalışanlar işleri ile ilgili risklere maruz kaldıkları durumlarda mesleki hastalıklara yakalanmaktadırlar. İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili her türlü önlemi almak işverenin, alınan bu önlemlere uymak ise işçinin görevidir. İş kazaları ve meslek hastalıklarında hem işveren hem de çalışanlar maddi ve manevi zarara uğramaktadır. İşin ekonomik boyutları da düşünüldüğünde (tedavi bakım giderleri, tazminatlar vb.) iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için mevzuata uygun bir şekilde denetimlerin yapılması gerekmektedir. Yapılan denetimlerin işverenler ve çalışanlar üzerinde olumlu etkileri şüphesiz oldukça fazladır. Bu çalışmada, İş Güvenliği (İG) denetimlerinin Çanakkale ilinde faaliyet gösteren oto servislerindeki çalışan teknik personellerin İş Güvenliği Kültürlerine (İGK) etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın evrenini Çanakkale ili merkezinde oto bakım ve onarım faaliyetlerini sürdüren oto yetkili servis (OYS) ve oto özel servisleri (OÖS) oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi 50’si yetkili servis, 55’i özel servislerde olmak üzere bakım-onarım, oto kaporta ve boya, elektrik işlerinde çalışan toplam 105 teknik personelden oluşmaktadır. Araştırma evreninden rastgele seçilmiş personellere yüz yüze anketler uygulanmıştır. Anket verileri SPSS 22.0 istatistiksel paket programı kullanılarak çözümlenmiş ve analiz edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular tartışılarak önerilerde bulunulmuştur. Yapılan istatistiki çözümlemeler ve değerlendirmeler sonucunda işletmelerde İG denetimi yapılma durumu ile İGK ölçekleri (yönetim bağlılığı, iş güvenliği önceliği, iş güvenliği iletişimi, iş güvenliği eğitimi, çalışan katılımı ve kadercilik) arasında anlamlı ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir.