Genel Muhasebe ve Bilgisayarlı Muhasebe Öğrenci Ders Değerlendirme Anket Sonuçlarının Bazı Kategorik Değişkenlere Göre İncelenmesi


Creative Commons License

Gül H., Manap Ö.

2. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 November 2018, pp.109

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.109
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Muhasebecilik faaliyetlerinin doğru ve eksiksiz yerine getirilmesinde etkin bir mesleki eğitim son derece önemlidir. Eğitim etkinliğinin ölçülmesinde kullanılabilecek yöntemlerden biri de öğrenci ders değerlendirme anketleridir. Bu çalışmanın amacı muhasebe eğitiminde oldukça önemli bir ağırlığa sahip olan Genel Muhasebe ve Bilgisayarlı Muhasebe derslerinin öğrenci ders değerlendirilme anket sonuçlarının bazı kategorik değişkenlere göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesidir. Bu amaçla meslek yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü ile İşletme Yönetim Bölümü öğrencilerinden anket yöntemiyle veri toplanmıştır. SPSS 22 programı kullanılarak yapılan betimsel istatistik ve nonparemetrik test sonuçlarına göre Genel Muhasebe dersi öğrenci ders değerlendirme anket ortalaması 4,22; Bilgisayarlı Muhasebe dersi öğrenci ders değerlendirme anket ortalaması ise 4,53’dür. Genel Muhasebe dersinde, öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm ve devam durumu değişkenlerine göre öğrenci ders değerlendirme anketi ortalama puanları istatistiki açıdan anlamlı farklılık gösterirken; sınıf, beklenen başarı notu, cinsiyet ve yaş aralığı değişkenlerine göre öğrenci ders değerlendirme anketi ortalama puanları istatistiki açıdan anlamlı farklılık göstermemektedir. Bilgisayarlı Muhasebe dersinde öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm ve cinsiyet değişkenine göre öğrenci ders değerlendirme anketi ortalama puanları istatistiki açıdan anlamlı farklılık gösterirken; devam durumu, beklenen başarı notu ve yaş aralığı değişkenlerine göre öğrenci ders değerlendirme anketi ortalama puanları istatistiki açıdan anlamlı farklılık göstermemektedir.