Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Kavramı Hakkındaki Düşünceleri ve Sahip Oldukları Girişimcilik Özelliklerinin İncelenmesi


Keleş M. B., Akcanca N.

XIV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 30 October 2021, pp.71-72

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.71-72
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Özet

Günümüzde teknolojinin hızlı ve sürekli olarak gelişmesi toplumların birçok yönden değişmesine neden olmuş bazı üst düzey beceri ve yeterliliklere sahip olmak bireyler için zorunlu hale gelmiştir. Bireylerin çalışma ve sosyal yaşantılarında başarıyı elde etmeleri için sahip olması gereken bu beceriler 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılmaktadır. Bu becerilerden biri olan ve gün geçtikçe önemini artıran girişimcilik ise çevredeki fırsatların fark edilmesi, fark edilen bu fırsatlara yönelik planların günlük hayatta faaliyete geçirilmesi olarak ifade edilebilir. Eğitimin en önemli kademelerinden biri olan ve insan yaşamının temel taşını teşkil eden okul öncesi dönem bireylere farklı becerilerin yanı sıra girişimcilik becerisinin kazandırılması açısından da oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu durum ise girişimcilik becerisi yüksek olan okul öncesi öğretmenlerinin önemini artırmaktadır. Çalışma yakın gelecekte okul öncesi öğretmeni olacak öğretmen adaylarının girişimcilik kavramı hakkındaki düşüncelerini ve sahip oldukları girişimcilik özelliklerini incelemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada karma yöntem tasarımlarından açıklayıcı ardışık desen kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Türkiye’nin doğusunda (DÜ) ve batısında (BÜ) yer alan iki farklı üniversitenin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören okul öncesi öğretmen adaylarından oluşturmaktadır. Çalışmanın nicel verileri kolay örnekleme yoluyla belirlenen ve DÜ’den 124 ve BÜ’den 160 olmak üzere 284 okul öncesi öğretmen adayından toplanmıştır. Tabakalı amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen çalışmanın nitel bölümünün örneklemi ise nicel örneklem grupları arasından her bir örneklem grubu için 30 olmak üzere 60 okul öncesi öğretmen adayından oluşmaktadır. Çalışmanın nicel verileri, literatürden alınan Öğretmen Adaylarına Yönelik Girişimcilik Ölçeği toplanırken, nitel veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen Girişimcilik Kavramı Açık Uçlu Anketi ile toplanmıştır. Elde edilen nicel verilerin analizi için SPSS istatistiksel programı kullanılmış, gruplar arası fark bağımsız t testi ile analiz edilmiştir. Grup içi farkların belirlenmesinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey testinden yararlanılmıştır. Çalışmadan elde edilen nitel veriler ise içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışma sonucunda DÜ'de öğrenim gören okul öncesi öğretmen adaylarının girişimcilik özelliklerinin BÜ'de öğrenim gören okul öncesi öğretmen adaylarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca DÜ'de öğrenim gören okul öncesi öğretmen adaylarının kendilerini “fırsatları görme”, “duygusal zekâ” ve “yenilikçi olma” özellikleri açısından BÜ’de öğrenim gören okul öncesi öğretmen adaylarından daha başarılı buldukları yönündeki nitel sonuçlarının, çalışmanın nicel sonuçları ile desteklendiği saptanmıştır. Çalışmadan elde edilen bir diğer sonuç ise her iki üniversite de öğrenim gören okul öncesi öğretmen adaylarının önemli bölümünün okul öncesi eğitim programını öğrencilerin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi açısından yetersiz buldukları yönündeki görüşleridir. Okul öncesi eğitim programının başta girişimcilik becerisi olmak üzere çağın ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştirebilecek şekilde güncellenmesi ve okul öncesi öğretmenliği lisans programına girişimcilik becerisine ilişkin zorunlu derslerin eklenmesi çalışmanın önerileri arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Öğretmen Adayları, Girişimcilik Özellikleri, Girişimcilik Kavramı Hakkındaki Düşünceler