Spor Eğitim Modeli Dle Dslenen (10-12 Yas) Forhand Vurusların İsabet Oranı Üzerindeki Etkisi


KOYUNCUOĞLU K.

8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Mersin, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2015, cilt.1, sa.1, ss.311

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Mersin
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.311

Özet

SPOR EĞİTİM MODELİ İLE İŞLENEN (10-12 YAŞ)

FORHAND VURUŞLARIN İSABET ORANI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

 

Elif ÇELEBİ, Kadir KOYUNCUOĞLU

tenisant.elif@gmail.com., kkoyuncuoglu45@gmail.com>

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Çanakkale, Türkiye

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Çanakkale, Türkiye

 

 

Amaç; Araştırmanın amacı ”Spor Eğitim Modeli İle Tenis Branşına Yönelik İşlenen Forhand (El Önü) Vuruşunun İsabet Üzerindeki Etkisinin” incelenmesidir.

Yöntem; Bu araştırma deneysel bir çalışma olup ön test son test kontrol gruplu model araştırmanın yapısını oluşturmaktadır. Araştırma grubu; 6. Sınıfta okuyan, 10-12 yaş arası, önceden tenis eğitimi almamış olan random yöntemi ile belirlenen 10 kız, 10 erkek öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada deney grubuna (n=10) spor eğitim modeline (SEM) dayalı hazırlanan program, kontrol grubuna (n=10) ise geleneksel yöntem ile hazırlanan 8 haftalık program uygulanmıştır. Kontrol ve deney gruplarının İsabet üzerindeki gelişimlerini ölçmek için tenis branşına özgü Dyer Pano testi uygulanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 22,0 paket programı kullanılmış ve istatistiksel işlemlerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır.

Bulgular; Araştırma da spor eğitim modeli uygulanan deney grubu ve geleneksel yöntem uygulanan kontrol grubunun isabetli vuruş düzeyleri karşılaştırıldığında spor eğitim modeli uygulanan deney grubu lehine istatistiksel açıdan anlamlı (p<0,05) bir fark elde edilmiştir.

Sonuç; Araştırma sonucunda Tenis Branşına Yönelik İşlenen forhand (el önü) vuruşunun isabet oranında, spor eğitim modeli programı uygulanan deney grubunun, geleneksel eğitim modeli programı uygulanan kontrol grubuna göre daha etkili bir öğrenme modeli olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar kelimeler; Spor Eğitim Modeli, forhand (el önü), İsabet, Tenis.