ELECTION SYSTEMS APPLIED IN TURKEY AND ANALYSIS


TUNÇ A., BALIK B., ENGİN C.

LATIN AMERICAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES-III, Mexico, 04 October 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Mexico
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

 ABSTRACT

 

The most basic source of the legitimacy of a democratic system is based on the consent of the people. The people give the authority to rule through elections held at regular intervals. Elections, of course, are not sufficient on their own in a democratic regime, but they are also an indispensable element of democracy. Countries provide the opportunity for the people to elect their own representatives with the electoral systems they implement.

With the proclamation of the Republic, democracy trials were held in Turkey, and political parties were established for this purpose. Many electoral systems have been implemented with different electoral laws from the Ottoman Empire to the present. The 1950 elections draw attention as the first election made in accordance with democratic criteria. There is no doubt that the coups made in the history of the Republic had an impact on the electoral systems. The coups, which brought about great changes in Turkish political life, also prevented the establishment of stable governments. Although the electoral systems applied in these periods aimed to establish stable administrations, this was very little achieved in the parliamentary system.

From the Ottoman period to the present, it is possible to examine the election systems applied in Turkey in seven periods. With the latest changes, the D'hondt computational proportional representation election system period with a national threshold of 7%, which will come into force in April 2023, will be the newest election system to be implemented in Turkey.

The aim of this study is to explain and analyze the electoral systems applied from the Ottoman period to the present. In addition, by explaining the election systems applied in the past periods, it is aimed to understand comparatively the innovations that will be brought by the election system to be applied in the 2023 general elections. For these purposes, historical and descriptive methodology has been adopted in the study.

 

Keywords: Election System, General Elections in Turkey, Election Systems Periods

Demokratik bir sistemin meşruiyetinin en temel kaynağı halkın rızasına dayanmasıdır. Halk, belirli aralıklarla yapılan seçimlerle kendisinin yönetme yetkisini vermiş olur. Seçimler elbette demokratik bir rejimde tek başına yeterli olmamakla birlikte demokrasinin de vazgeçilmez unsurudur. Ülkeler uyguladıkları seçim sistemleriyle halkın kendi temsilcilerini seçme olanağını sağlarlar.

Osmanlı’dan günümüze birçok seçim sistemi farklı seçim kanunlarıyla birlikte uygulanmıştır. Demokratik kriterlere uygun olarak yapılan ilk seçim olarak ise 1950 seçimleri dikkat çekmektedir. Cumhuriyet tarihi içerisinde yapılan darbeler ise hiç şüphe yoktur ki seçim sistemleri üzerinde etkileri olmuştur.  Türk siyasi hayatında büyük değişiklikler meydana getiren darbeler istikrarlı hükümetlerin kurulmasını da engellemiştir. Bu dönemlerde uygulanan seçim sistemleri istikrarlı yönetimleri kurmayı amaçlamışsa da, parlamenter hükümet sistemi içerisinde bu durum çok az başarılabilinmiştir.

Osmanlıdan günümüze kadar bakıldığında Türkiye’de uygulanan seçim sistemlerini yedi dönemde incelemek mümkündür. Son yapılan değişiklikler ile birlikte, Nisan 2023’de yürürlüğe girecek olan %7 ulusal barajlı D‟hondt hesaplamalı nispi temsil seçim sistemi dönemi, Türkiye’de uygulanacak olan en yeni seçim sistemi olacaktır.

Bu çalışmanın amacı Osmanlı’dan günümüze uygulanan seçim sistemlerini açıklamaya ve analiz etmeye çalışmaktır. Ayrıca geçmişte uygulanan seçim sistemleri anlatılarak ardından 2023 genel seçimlerinde uygulanacak seçim sisteminin getireceği yenilikler karşılaştırmalı olarak anlaşılması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada tarihsel ve betimsel metodoloji benimsenmiştir.

 

  Anahtar Kelimeler: Seçim Sistemi, Türkiye’de Genel Seçimler, Seçim Sisitemleri Dönemleri