Örgütsel Bağlılık İle Demografik Değişkenler Arasındaki İlişki: Otel İşletmelerinde Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma


Creative Commons License

BOZ M., ÖZKAN Ç.

Social Sciences Studies Journal (SSS JOURNAL), vol.3, no.6, pp.1044-1055, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 6
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Social Sciences Studies Journal (SSS JOURNAL)
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.1044-1055
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

In this paper, organizational commitment concept is examined. Difference and relationship between organizational commitment and demographic variables are tried to be explored. This paper contains mainly two parts. In the first part, in the light of literature, organizational commitment concept is tried to be explaned. In the survey section of the study, in order to determine differences and relationship between demographic variables and organizational commitment, a face to face research was conducted on personnels of four and five stars hotels in Istanbul. According to main results, there are significant differences between emotional commitment, age and monthly personel income.
KeyWords: Organizational Commitment, Demographic Traits, Hotel Industry

Bu çalışmada, örgütsel bağlılık kavramı incelenmekte, örgütsel bağlılık ile demografik değişkenler arasındaki farklılık ve ilişkilerin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çalışma iki temel bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, literatür incelenerek, örgütsel bağlılık kavramı açıklanmaya çalışılmış, konu ile ilgili araştırmalara yer verilmiştir. Çalışmanın uygulama bölümünde; turizm sektöründe, demografik özellikler ile örgütsel bağlılık arasındaki farklılık ve ilişkileri ortaya koyabilmek amacıyla, İstanbul’da dört ve beş yıldızlı otel çalışanları ile yüzyüze görüşülerek bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Elde edilen temel bulgulara göre, duygusal bağlılık ile yaş ve aylık kişisel gelir arasında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Demografik Özellikler, Otel İşletmeleri