Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Beden Eğitimi Öğretimi Yaklaşımına ilişkin Görüşlerinin İncelenmesi


SERBES Ş., CENGİZ C., ATAÇER D. A.

13. Spor Bilimleri Kongresi, Konya, Turkey, 7 - 09 November 2014, pp.383-384

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.383-384
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Purpose of the study is to examine classroom teachers’ view about constructivist physical education teaching and their views were examined according to their gender, school, and in-service period. Method: Participants were from different elementary schools (n=11) in central district of Canakkale(nmale = 58 and nfemale= 72) voluntarily participated to the study. For data collection, Turkish version (Ağbuğa, 2013) of Constructivist Teaching Practices Inventory in Elementary Physical Education (Chen, Burry-Stock and Rovegno, 2000) questionnaire and personal data form was used. The questionnaire consisted of twenty-five items on a five-point rating scale which has three subscales; social cooperation, personal relevance, games/skills. Each subscales’ validity scores were calculated as; social cooperation (.60), personal relevance (.80), and games/skills (.82). Results: According to the descriptive findings, classroom teachers’ Constructivist Teaching Practices Inventory in Elementary Physical Education total average scores were (=4.18±.50). Gender based results were also calculated (Male ==4.17±.50 and Female = =4.19±.50). In-service period of classroom teachers have different scores from the constructivist teaching practices inventory in elementary physical education questionnaire. 6-10 years of experienced classroom teachers’ descriptive analyses showed that their scores were higher than other teachers (=4.22±.42). On the contrary, 16-20 years of experienced classroom teachers have the lowest scores (=4.09±.44). Multivariate Analyses of Variance (MANOVA) results indicated significant difference between constructivist teaching and schools (Wilks’ Λ= .42, F(30,197) = 2.26, p< .05) and in-service period (Wilks’ Λ= .71, F(9,163) = 2.78, p< .05). However, no significant difference was observed between sex of teachers (Wilks’ Λ= .92, F(3,67) = 2.02, p>.05). Conclusion: Classroom teachers’ constructivist teaching approaches were positive and there was no significant difference between constructivist teaching physical education and sex of teachers (p>.05).Moreover, there were significant differences between constructivist teaching physical education and school, in-service period of classroom teachers (p< .05). 

Key words: Constructivist approach, classroom teacher, teaching physical education

Amaç: Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin “Beden Eğitimi Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımı”na ilişkin görüşlerinin incelenmesi ve bu görüşler arasında cinsiyete, hizmet yılı ve okullara göre anlamlı fark olup olmadığını tespit etmek amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmanın araştırma grubunu, Çanakkale İl merkezinde bulunan ve onbir farklı ilkokulda görev yapan 72 kadın, 58 erkek toplam 130 gönüllü sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Chen, Burry-Stock ve Rovegno (2000) tarafından geliştirilen veAğbuğa (2013) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan “İlköğretim Beden Eğitimi Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımı Ölçeği (TheConstructivistTeachingPractices Inventory in ElementaryPhysicalEducation) ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Veri toplama aracı sosyal işbirliği, kişisel ilgi ve oyunlar beceriler alt boyutlarını içeren 25 maddelik beşli Likert tipi bir ölçektir. Ölçekte yer alan üç alt boyutun güvenirlik değerleri; kişisel ilgi (.80), Sosyal işbirliği (.60) ve Oyunlar/beceriler (.82) olarak hesaplanmıştır. Bulgular: Araştırma bulgularına göre sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı beden eğitimi öğretimi ölçeğine ilişkin elde edilen toplam ortalama ve standart sapma puanlarının =4.18±.50 olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyete göre kadın sınıf öğretmenlerinin ortalama ve standart sapma puana ( =4.19±.50) , erkek sınıf öğretmenleri ise (=4.17±.50)  puana sahip oldukları bulgularına ulaşılmıştır. Kıdem yılına göre ortalama ve standart sapma puanlarına bakıldığında 6-10 yıllık sınıf öğretmenlerinin en yüksek ortalama yapılandırmacı beden eğitimi öğretimi puana (=4.22±.42) sahip olduğu, 16-20 yıl kıdeme sahip olanların ise en düşük ortalama olumlu (=4.09±.44)  puana sahip olduğu görülmüştür. Çok Yönlü Varyans Analizi (MANOVA) bulgularına göre; yapılandırmacı beden eğitimi öğretimi yaklaşımı ile okullar arasında (Wilks’ Λ= .42, F(30,197) = 2.26, p< .05) ve hizmet yılı arasında anlamlı fark gözlenmiştir (Wilks’ Λ= .71, F(9,163) = 2.78, p< .05). Cinsiyet ve yapılandırmacı beden eğitimi öğretimi yaklaşımı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı (Wilks’ Λ= .92, F(3,67) = 2.02, p>.05) tespit edilmiştir. Sonuç: Elde edilen bulgulardan hareketle sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı beden eğitimi öğretimine yönelik görüşlerinin olumlu olduğu, cinsiyet ve yapılandırmacı beden eğitimi öğretimi yaklaşımı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı gözlenmiştir (p >.05). Yapılandırmacı beden eğitimi öğretimi ile hizmet yılı, okullar ve yapılandırmacı beden eğitimi öğretimi yaklaşımı arasında anlamlı düzeyde farklılıklar olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır (p< .05).

Anahtar kelimeler: Yapılandırmacı yaklaşım, sınıf öğretmeni, beden eğitimi öğretimi