STRİGOLAKTON BİYOSENTEZİ ÜZERİNE DNA METİLASYONUNUN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ


Creative Commons License

TAŞKIN K. M. , Eroğlu Ö.

2. Yaşam Bilimleri Kongresi, Kayseri, Türkiye, 23 - 25 Şubat 2017, cilt.1, sa.1, ss.38

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Kayseri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.38

Özet

Giriş: Strigolakton (SLs)’ler sürgün ve kök dallanmasını düzenleyerek bitki mimarisini kontrol eden yeni keşfedilmiş karotenoid kökenli bir bitki hormonudur. Arabidopsis thaliana türünde SLs biyosentezinden birbeta-karoten izomeraz (D27-AT1G03055), iki karotenoid cleaveage enzimi (MAX3-AT2G44990) ve MAX4-AT4G32810) ve bir sitokrom P450 monooxygenase (MAX1-AT2G26170) enzimi sorumludur. İlk kez simbiyotik veparazitik etkileşimler ile ilgili çalışmalarda ortaya çıkarılmıştır. DNA metilasyonu ise, bir metil grubunun,DNA’daki sitozin nükleotidine eklenmesi sonucu ortaya çıkan epigenetik bir modifikasyondur. Bu çalışmada, birDNA metiltransferaz inhibitörü olan Sulfamethazine (SMZ) uygulanmış bitkilerde kök boyları ölçülüp dallanmaşekilleri incelenmiştir.Amaç: Bu çalışmanın amacı, A.thaliana türünde Strigolakton (SLs) biyosentezinin epigenetik olarak kontrolmekanizmasının ortaya çıkarılmasıdır.Yöntemler: Çalışmada, A.thaliana Columbia ekotipine ait tohumlar yüzey sterilizasyonu sonrasında %1BactoAgarTM içeren 0.5x Murashige ve Skoog agar besin ortamı içerisinde çimlendirilmiştir. Birinci grup MS0kontrol grubu olarak kalmış, ikinci grup 50μM SMZ içeren besin ortamında 15 gün süreyle çimlendirilmişlerdir.Çimlenme sonrasında kök boyları, sürgün sayısı ve yaprak sayısı, dallanma şekilleri ve kök boyu ölçülmüştürSonuçlar ve Tartışma: Çalışmada, SMZ’ nin bitki gelişimi üzerine etkileri incelenmiş olup petri kaplarındakibitkilerin kök gelişimleri incelenmiştir. Petri kaplarındaki bitkilerin sürgün ve yaprak sayıları kontrol grubu ilekarşılaştırıldığında SMZ’ nin gelişime engel olduğu anlaşılmıştır. Buna karşın yaprak renginde sararmalarmeydana gelmiştir. Bitkilerin kök boylarıda benzer şekilde SMZ’ nin etkisi ile azalmıştır. Bu sonuçlar DNAmetilasyonunun ortadan kalkması ile bitki gelişiminin yavaşladığını işaret etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Strigolaktonlar, Sulfamethazine (SMZ), DNA Metilasyonu