Hastane Öncesı̇ Acı̇l Sağlık Hı̇zmetı̇ Sunan Sağlık Personellerı̇nı̇n Kardı̇yopulmoner Resüsı̇tasyon Bı̇lgı̇ Düzeylerı̇nı̇n Değerlendı̇rı̇lmesı̇ (Malatya İlı̇ Örneğı̇)


Benek E., Uysal İ.

11th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, 3 - 04 March 2023, pp.437-446

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.437-446
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Pre-hospital emergency medical personnel strive to reduce morbidity and mortality rates by maintaining cardiac, pulmonary, and cerebral perfusion with cardiopulmonary resuscitation.In this sense; following up of the current guidance is vital.. In this study, it is aimed to evaluate the Cardiopulmonary Resuscitation knowledge levels of the health personnel providing prehospital emergency health services in the light of current guidelines and to compare them according to demographic variables.The descriptive cross-sectional study has been carried out with the health personnel working in Malatya Province 112 Emergency Health Services. 327 volunteer health personnels from the study population (n=497) have participated in the study.As a data collection tool, a questionnaire has been created using the European Resuscitation Council's 2021 guide and expert opinion. The data have been transferred to the SPSS 19.0 package program, and descriptive statistics such as percentage, frequency and median and comparison tests have been used in the evaluation of the data. In comparison tests, parametric and non-parametric tests have been applied in view of the prerequisites. After graduation, 93.3% of participants have taken the advanced life support course, and 52.3% has taken the course within the previous year. 80.7% of the participants find the last training that they have received sufficient and 39.4% of the participants read the current guidelines. While the maximum score that can be received from the runned test has been 17, the average of the participant scores is 12.05.In contrast with the male participants,female participants have higher (p=0.03). Titularly, paramedics and doctors have higher score than those in the “other” group (p<0.001).It has been detected that there is no significant difference between education level and total scores. The questions with the highest number of correct answers are questions about the method of confirming the intubation procedure (93.3%), and effective heart massage (90.8%).The time (31.5%) of implementation of the first adrenaline dose in a non-shockable rhythm in a pediatric patient was the question with the least correct answer. The percentage of correct answers to pediatric basic life support questions is less than 50%. It has been observed that the average score of the participants was low, especially in questions about pediatric advanced life support. In this respect, we think that motivating activities and online applications will be beneficial to increase the frequency of update trainings and following the updates in the guides.As a result of the research, it has been understood that there is a requirement for research that evaluates in-service training. 

Hastane öncesi acil sağlık hizmeti sunan sağlık personeli uyguladığı kardiyopulmoner resüsitasyon ile kardiyak, pulmoner ve serebral perfüzyonun devamını sağlayarak, morbidite ve mortalite oranlarının azaltılmasnı hedefler. Güncel klavuzların takibi bu bağlamda önemlidir. Çalışmada, hastane öncesi acil sağlık hizmeti sunan sağlık personellerinin güncel klavuzlar ışığında kardiyopulmoner resüsitasyon bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi ve demografik değişkenlere göre karşılaştırılması amaçlanmıştır.Tanımlayıcı kesitsel türdeki çalışma, Malatya ili 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli sağlık personelleriyle yürütülmüştür.Çalışma evreninden (n=497) araştırmaya gönüllü 327 sağlık personeli katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Avrupa Resüsitasyon Konseyi’nin 2021 yılı klavuzu dikkate alınarak anket formu oluşturulmuş ve uzman görüşü alınmıştır. Veriler SPSS 19.0 paket programına aktarılmış, verilerin değerlendirilmesinde yüzde, frekans ve medyan gibi betimsel istatistikler ve karşılaştırma testleri kullanılmıştır. Karşılaştırma testlerinde parametrik ve nonparametrik testler ön koşullara bakılarak uygulanmıştır.Katılımcıların %93,3’ü mezuniyet sonrasında temel ve ileri yaşam desteği kursu almış ve %52,3’ü ise kursu son 1 yıl içinde almıştır. Katılımcıların %80,7’si aldıkları son eğitimi yeterli bulmuş ve %39,4’ü güncel kılavuzları okumuştur. Temel ve ileri yaşam desteğinden alınabilecek maksimum puan 17 iken alınan puan ortancası 12,0(11,0- 14,0)’dir.Cinsiyet olarak kadınların puanı yüksektir (p=0,03). Unvan olarak paramedik ve doktorların bilgi düzeyleri “diğer” grubundakilere oranla yüksektir (p<0,001). Eğitim düzeyi ile toplam puanlar arasında fark olup (p=0,038) gruplar arası çoklu karşılaştırmalarda Bonferonni düzeltmesi sonrasında fark kalmamıştır. Katılımcıların maksimum doğru cevap verdiği sorular, entübasyon işleminin doğrulanma yöntemi (%93,3), Hemlich manevrası uygulaması ve etkin kalp masajı yapılışı (%90,8) ile ilgilidir. En az doğru cevap verilen soru, pediatrik hastada şoklanamayan ritimde ilk adrenalin dozunun verilme zamanı (%31,5) olmuştur. Pediatrik temel yaşam desteği sorularına doğru cevap verme oranı %50’nin altındadır.Katılımcıların özellikle pediatrik vakalarda bilgi düzeylerinde eksiklik görülmüştür. Bu hususta güncelleme eğitimlerinin arttırılması, personelin kılavuzları güncel takip etmesi konusunda, motive edecek etkinlikler ve uygulamalar faydalı olacaktır. Böylece hizmet içi eğitimlerin değerlendirildiği araştırmalara ihtiyaç olduğu görülmüştür.