Türk Dilinde Sözcük Türleri Tasnifi Sorunu Üzerine


YENER M. L.

Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.V, no.3, pp.606-623, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Word classification in Turkish language has been a bias for a long time. Up to date many scholar has studied on this problem and offered different solutions. Many of these solutions offered on this problem have been on the base of English, French and German languages which are the members of Indo-Germanic languages. In this paper we will offer a new classification with a new perspective which is based on inner structure of Turkish language belonging to Altaic languages. Key Words: Part of Speech, Noun, Verb, Adjective, Adverb, Particle.
Sözcük türleri, Türk dilinde tartışmalı konulardan biridir. Günümüze kadar pek çok bilim adamı bu konu üzerinde durmuş ve farklı düşünceler ortaya koymuştur. Bu düşüncelerin bazıları Türkçenin doğal yapısı dikkate alınmadan İngilizce, Fransızca, Almanca gibi dillerin dilbilgisi anlayışına göre ortaya konmuş, bu da kesin ve sağlam bir sonuca varılmasını engellemiştir. Bir Altay dili olan Türkçenin Hint-Avrupa dil ailesine üye dillerin yapılarıyla açıklanması çok zor görünmektedir. Sözcük türleri sorunu Türkolojide olduğu gibi, Türk dili öğretiminde de tartışmalı bir konudur. Söz konusu bildirimizde Türkolojinin popüler bir konusu tekrar tartışmaya açılacak, bugüne kadar yapılan çalışmaların kısa bir özeti sunulduktan sonra Türkçenin kendi yapısından hareketle oluşturulan tasnif ilkelerinin ışığında bir tasnif önerisi getirilmeye çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Sözcük Sınıfları, Ad, Eylem, Önad, Belirteç, İlgeç.