Mali Bakış Açısı ile Çevresel Kirliliklerin Azaltılmasında Elektrikli Taşıtların Rolü


KENANOĞLU M. E., TÜRGAY T.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, pp.129-147, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Fossil fuel resources with a limited reserve play an important role in increasing environmental pollution. The high-level usage of fossil fuels in transportation system and the resulting effects negatively affect all living creatures. The globalization phenomenon causes these effects to be felt all over the entire globe. This phenomenon, which causes global pollution, has led to the re-emergence of electric vehicles are with a massive wave of transformation in technological developments and has come to the fore as a solution for the removal of environmental pollution. Electric vehicles are particularly advantageous in fuel consumption and have preventive effects over most of the problems caused by environmental pollution such as noise, image and air pollution. In this context in addition to the literature review, the study discusses the effects of electric vehicles that will reduce pollution at the global level.

Sınırlı rezerv miktarına sahip fosil yakıt kaynakları çevresel kirlenmelerin artmasında önemli rol oynamaktadır. Fosil yakıtların ulaşım sisteminde yüksek düzeyde kullanılması ile ortaya çıkan etkileri de tüm yaşam formlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Küreselleşme olgusu ise bu etkilerin tüm yerkürede hissedilmesi sonucunu doğurmaktadır. Küresel kirlenmeye neden olan bu olgu teknolojik gelişmelerde meydana gelen dönüşüm dalgasıyla, elektrikli taşıtların yeniden ortaya çıkmasına olanak sağlamış ve çevresel kirliliklerin giderilmesinde bir çözüm önerisi olarak ön plana çıkmıştır. Elektrikli taşıtlar özellikle yakıt tüketimi konularında avantaj sağlayarak gürültü, görüntü ve hava kirliliği gibi çevre kirliliklerinden kaynaklanan birçok olumsuzluğu lehe dönüştürmektedir. Çalışmada, literatür taraması ekseninde, çevresel kirlilikleri azaltma rolü üstlenebilecek elektrikli taşıtlar mali perspektiften tartışılmıştır.