Determination of Some Quality Properties for Honeydew Honeys of Ida Mountains


Creative Commons License

Yalazi E., Zorba M.

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.1-16, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, it was aimed to determine some quality properties of the honeydew honey (oak) samples, which are known to have high proline and potassium contents and produced in the regions of Ida Mountains, where are rich in biodiversity in terms of endemic species. For this purpose, honeydew honey samples were obtained from Ayvacık, Bayramiç, Çan and Yenice those are the towns of Çanakkale being neighbours to Ida Mountains. Electrical conductivity, viscosity, moisture and Brix, colour, ash, sugar profile, mineral profile, proline, diastase number, acidity and pH values were determined in these honey samples. The values for electrical conductivity, viscosity, moisture content, Brix, and proline content of the honeydew honey samples were determined in the range of 0,86-1,89 mS/cm, 3,36 – 31,71 Pa.s, 15,10% 18,25%, 79,15 – 83,45 and  614,36 – 1040,20 mg/kg, respectively. It was also determined that the diastase number of the honey samples was higher than 8 and their free acidity values were lower than 50 meq/kg. The ash and proline contents of the honeydew honey samples were found out in high levels. The other quality parameters determined in this study were generally found out in acceptable average values.

Bu çalışmada, barındırdığı çeşitli ve endemik türler açısından zengin biyoçeşitliliğe sahip olan Kaz dağlarının Çanakkale il sınırları içerisinde üretilen ve yüksek prolin ve potasyum içeriğine sahip salgı ballarının (meşe) bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Çanakkale’nin Kaz dağlarına sınırı olan Ayvacık, Bayramiç, Çan ve Yenice ilçelerindeki üreticilerden bal örnekleri alınmıştır. Alınan bal örneklerinin elektriksel iletkenlik, viskozite, nem ve Brix, renk, kül, şeker profili, mineral profili, prolin, diastaz sayısı, asitlik ve pH değerleri saptanmıştır. Salgı balı örneklerinde elektriksel iletkenlik değerleri 0,86 – 1,89 mS/cm aralığında, viskozite değerleri 3,36 – 31,71 Pa.s aralığında, nem içerikleri %15,10 – %18,25 aralığında, Brix değerleri 79,15 – 83,45 aralığında ve prolin içerikleri ise 614,36 – 1040,20 mg/kg aralığında değişkenlik göstermiştir. Ayrıca, bal örneklerinin diastaz sayısının 8’den yüksek ve serbest asitlik değerinin ise 50 meq/kg’dan düşük olduğu belirlenmiştir. Çalışmada analiz edilen salgı ballarının kül ve prolin içerikleri yüksek değerlerde belirlenirken, diğer kalite özellikleri genel anlamda ortalama ve uygun değerlerde bulunmuştur.