Perceptions of the Teachers Working in Secondary Schools About Their Principal’s Leadership Orientations


Bilir B., Arslan H.

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.28/4, pp.1-23, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 28/4
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.1-23
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerin müdürlerinin liderlik yönelimlerine ilişkin algılarınıbelirlemektir. Araştırmanın evrenini, Çanakkale ilindeki Anadolu liselerinde, teknik liselerde ve imam hatip liselerinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise tabakalı örnekleme yöntemiyle belirlenen 5 ilçede görev yapan 251 öğretmenden meydana gelmektedir. Betimsel tarama deseni kullanılan bu çalışmada veri toplama aracı olarak “Liderlik Yönelimleri Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistik teknikleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, öğretmenlerin müdürlerinin liderlik yönelimlerine ilişkin algılarının “iyi” düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada bayan öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre okul müdürlerini daha fazla yapısal lider ve daha fazla politik lider olarak algıladıkları belirlenmiştir. Ayrıca, Anadolu liselerinde ve teknik liselerde görev yapan öğretmenlerin müdürlerinin liderlik yönelimlerine ilişkin algılarının imam hatip liselerinde görev yapan öğretmenlere göre daha olumlu olduğu tespit edilmiştir.