FLÜT ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKSEL YORUMLAMA SÜRECİNE METAFORLAR YOLUYLA YARATICI KATILIMLARI


Creative Commons License

AYTEMUR B., GÜLTEKİN E.

IDIL SANAT VE DIL DERGISI, vol.11, no.93, pp.721-744, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 93
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.7816/idil-11-93-08
  • Journal Name: IDIL SANAT VE DIL DERGISI
  • Journal Indexes: Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Linguistic Bibliography, MLA - Modern Language Association Database
  • Page Numbers: pp.721-744
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

In instrument education, it is expected to have musical expression and interpretation skills as well as technical skills. Metaphors are a helpful means to an end in teaching these abstract skills. Through metaphors, information in abstract structure is concretized and concepts are learned quickly and effectively. Therefore, using metaphors in instrument education emerges as a method that strengthens the education process. Although the metaphors produced by the educators in instrument education are beneficial to the interpretation process of the students, these metaphors may stay far away from the students' own imaginations. Concordantly, it is considerable to designate what the thoughts that add meaning to the musical interpretation process are in line with individual preferences and to reveal their common points in terms of creating a common language of expression. In this field, in the musical interpretation process of flute students, Kohler Op.33-1 No.1 It was aimed to indicate the metaphors they produced and their categories in order to describe the sentences belonging to the case, to examine the use of metaphors in terms of numerous variables and to detect their views on the use of metaphors.

Phenomenology design, one of the qualitative research methods, was used in the research. The sample of the study consists of 64 flute students studying at Çanakkale Onsekiz Mart University, Balıkesir University, Pamukkale University, Muğla Sıtkı Koçman University and Uludağ University. Obtained data were analyzed using in MAXQDA 2022 program. As a result of the research, the metaphors produced by flute students are under nine main themes, it was concluded that positive emotions, negative emotions and other categories, the emotional associations in the metaphor samples produced were in agreement with other research outcomes, and the students found metaphors effective in the creative interpretation stage.

Keywords: Flute education, flute students, metaphor, musical expression, musical interpretation

Çalgı eğitiminde, teknik becerilerin yanında müziksel ifade ve yorumlama becerisine de sahip olunması beklenmektedir. Soyut durumdaki bu becerilerin öğretilmesinde metaforlar yardımcı bir araç niteliğindedir. Metaforlar aracılığıyla soyut yapıdaki bilgiler somutlaştırılarak kavramların hızlı ve etkili bir şekilde öğrenilmesi sağlanmaktadır. Dolayısıyla çalgı eğitiminde metaforlardan yararlanılması, eğitim sürecini güçlendiren bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalgı eğitiminde eğitimciler tarafından üretilen metaforlar her ne kadar öğrencilerin yorumlama sürecine faydalı da olsa, öğrencilerin kendi hayal dünyalarından çok uzak kalabilmektedir. Bu bağlamda, müzikal yorumlama sürecine anlam katan düşüncelerin bireysel tercihler doğrultusunda neler olduğunun belirlenmesi ve ortak noktalarının ortaya çıkarılması ortak bir ifade dili yaratılması bakımından önem taşımaktadır. Bu çalışmada, flüt öğrencilerinin müziksel yorumlama sürecinde Köhler Op.33-1 No.1 etüdüne ait cümleleri betimlemek amacıyla ürettikleri metaforların ve kategorilerinin belirlenmesi, metafor kullanma durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve metafor kullanımına yönelik görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi’nde öğrenim gören 64 flüt öğrencisi oluşturmaktadır. Elde edilen veriler MAXQDA 2022 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; flüt öğrencilerinin ürettikleri metaforların dokuz ana tema altında; olumlu duygular, olumsuz duygular ve diğer kategorileri altında toplandığı, üretilen metafor örneklerindeki duygu çağrışımlarının diğer araştırma sonuçlarıyla uyuştuğu, öğrencilerin metaforları yaratıcı yorumlama aşamasında etkili bulduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Flüt eğitimi, flüt öğrencileri, metafor, müziksel ifade, müziksel yorumlama