Pandemi Döneminin Sınıf İçi Soru Sorma Tekniklerine Etkisi


Creative Commons License

Çan G., Tekin M., Çan M. A., Toraman Ç.

Canakkale Onsekiz Mart University, vol.4, no.1, pp.17-21, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Sınıf içi soru sorma bir eğitim tekniğidir ve tıp eğitiminde de kullanılmaktadır. Pandemi döneminde zorunlu online eğitime geçilmesi eğitimi etkilemiştir. Bu çalışmada pandemi döneminin, tıp eğiticilerini sınıf içi soru sorma teknikleri açısından ne şekilde etkilediğini bulmak amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı desende yapılandırıldı. Tıp Fakültesinde eğitici olarak çalışanlardan araştırmaya katılmaya onam verenlere; tanımlayıcı sorular ile Sınıf İçi Soru Sorma Teknikleri Ölçeğinin pandemi öncesi ve sonrası olarak yanıtlanmak üzere anket formunu doldurmaları istendi. Verilerin analizinde ölçümsel veriler ortalama± standart sapma ile ifade edildi. Online ve yüz yüze dönem ölçek puanlarının karşılaştırılmasında normal dağılıma uymayan alt boyut puanları Wilcoxon testi ile, normal dağılıma uyan toplam puan ise paired t testi ile karşılaştırıldı. Bulgular: Altmış üç eğitimci çalışmaya gönüllü olarak katıldı. Pandemi dönemine göre yüz yüze eğitimde soru sorma teknikleri ölçeği puanları anlamlı yüksekti (p<0.001). Ölçek alt boyutları değerlendirildiğinde; değerlendirme aracı olarak soru alt boyutu hariç hepsinde pandemi öncesi ölçek puanları anlamlı yüksekti. Kadın eğiticilerden elde edilen veriler değerlendirildiğinde ölçek toplam puanı açısından pandemi öncesi ve sonrası arasında fark bulunmazken, alt boyutlar incelendiğinde sadece motivasyon alt boyutunda pandemi öncesi ölçek puanları anlamlı yüksekti (p=0.014). Erkek eğiticilerden elde edilen veriler değerlendirildiğinde ölçek toplam puanı pandemi öncesi anlamlı yüksekti (p<0.001). Ölçek alt boyutunda ise motivasyon (p<0.001), sorulardan yararlanma sıklığı (p=0.007) ve soru-dönüt ilişkisi (p=0.001). alt boyutları pandemi öncesi anlamlı olarak yüksek saptandı. Sonuç: Pandemi süreci eğiticilerin soru sorma tekniklerinde anlamlı değişiklikler oluşmasına sebep olmuştur. Pandemi gibi özel durumlar ve koşullar altında eğiticileri önceden bu şartlara hazırlayacak eğitici eğitimlerine gereksinim olduğu görülmektedir.