Effect Of Concept Map Technique On Teaching Service Skill In Tennis


DEMİR E., KOYUNCUOĞLU K., KIRCA A., BELİK T.

13 th International Sport Science Congress, Konya, Turkey, 7 - 09 November 2014, pp.20

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.20
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Aim of this study is examining concept maps which are a teaching technique and its effects on learning while teaching tennis service skills in physical education lessons and relationship among according to gender variable. The research was conducted in semi-experimental model. The research conducted 2 hours once a week and lasted for 5 weeks. 2 of these 5 weeks spend with pre-test and post testes and in the remaining 3 weeks concept map supported service training was provided for the research group. In 3-week service training, they had students make exercises about service skills. In the first 20 minutes of 80 minutes long two period study, concept maps were drawn on the board with students. Then, concept maps were distributed to each student in black and white. This study continued for 3 weeks. The research has been completed by applying the post test at the end of three weeks. In the research, pre-tests and post-tests were recorded and have been revised for scoring. The research was held in Vahit Tuna Anatolian High School which is an public school connected to Ministry of National Education in Çanakkale. Thus, the research group consisted of 19 students. 9 of these students were women and 10 of them were men. DeWitt-Dugan Service Test which is applied to determine performance by verse form used in the research as data collection tools (Kamar, 2003). In the research, as a result of assessment of pre-test and post test, there was a significant difference found in favour of the post- test (p<0,05). With this result, it is thought that training with concept maps is effective. There was not a significant difference found between male and female students according to gender variable of the research group (p>0,05).

Amaç: Bu çalışmanın amacı, bir öğretim tekniği olan kavram haritaları ile beden eğitimi derslerinde teniste servis becerisinin öğretiminde öğrenmeye etkisini ve cinsiyet değişkenine göre arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Yöntem: Araştırma yarı deneysel modelde yapılmıştır. Araştırma, haftada bir gün 2 ders saati yapılmış ve 5 hafta sürmüştür. Bu 5 haftanın 2 haftası ön test ve son testlere harcanırken kalan 3 haftada ise araştırma grubuna kavram haritaları destekli servis eğitimi verilmiştir. Araştırma boyunca testlerin uygulanması ve eğitim etkinliklerinin gerçekleştirilmesi için 3 kişilik uzman bir ekip oluşturulmuştur. Araştırmacıların biri, servis atışında teknik puanlamada görev almış, diğeri servis kutusuna düşen topların puanlamasını yapmış ve üçüncüsü ise test sahasını organize etmiştir. Ekip ön test ve son testte bulunmuş ve aynı görevleri yapmıştır.  3 haftalık servis eğitiminde ise öğrencilere servis atma becerisi ile ilgi alıştırmalar yaptırılmıştır. 80 dakikalık iki ders saatini kapsayan çalışmanın ilk 20 dakikasında, öğrenciler ile birlikte kavram haritası tahtaya çizilmiştir. Daha sonra kavram haritası her bir öğrenciye yazılı olarak dağıtılmıştır. Bu çalışma 3 hafta boyunca devam etmiştir.  Üç hafta sonunda son test uygulanarak araştırma tamamlanmıştır. Araştırmada ön testler ve son testler video kaydına alınmış ve puanlama için tekrar gözden geçirilmiştir. 

Araştırma grubu: Araştırma, Çanakkale ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi bir okul olan Vahit Tuna Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilmiştir. Okul idaresinin ve görevli beden eğitimi öğretmenlerinin olumlu yaklaşımı ile okulun spor salonunun olması çalışmanın bu okulda yapılmasının nedenleridir. Okul idaresi ve beden eğitimi öğretmenlerinin araştırmaya olumlu bakmasından sonra Milli Eğitim Müdürlüğü’nden izin alınmış ve araştırmaya başlanmıştır. İlk olarak araştırma yapılacak sınıf belirlenmiştir. Bu sınıf ise 11. sınıflardan bir şube olmuştur. Bu sınıfın belirlenmesinde; öğrencilerin istekli olması, spor salonunda tek bir sınıf olarak beden eğitimi dersini yapması, tenis ile ilgilenen öğrenci sayısının az olması, cinsiyete göre dağılımın eşit olması, çalışmanın yapıldığı saatin uygun olması kriterleri dikkate alınmıştır. Bu kriterler ile araştırma sonucunu etkileyecek değişkenlerin minimize edilmesi sağlanmıştır. Araştırmanın örneklemini oluşturan şubede 26 öğrenci bulunmaktadır. Araştırma grubuna bilgi formu uygulandıktan sonra, daha önce tenis eğitimi aldığı tespit edilen 3 öğrenci araştırmaya alınmamıştır. Ayrıca katılmak istemeyen 3 öğrenci ile ön teste girip son teste girmeyen 1 öğrenci de araştırmaya dahil edilmemiştir. Böylece araştırma grubu 19 öğrenciden oluşmuştur. Bu öğrencilerin 9’u kadın ve 10’u erkektir.

Veri toplama araçları: Araştırmada veri toplama araçları olarak, bilgi formu ile performanslarını belirlemek için uygulanan DeWitt – Dugan Servis Testi kullanılmıştır. Bilgi formu, öğrencilerin cinsiyet, okul, sınıf, geçmiş spor yaşantısı ve tenis ile ilgili bilgilerinin yer aldığı 5 sorudan oluşmaktadır. DeWitt-Dugan Servis Testi ise, tenis sahasında kurallara uygun bir şekilde 10 servis atışı yapılır. Her başarılı atış için 1 puan kazanır. Eğer atış kurallara uygun fakat servis kutusuna düşmemiş ise yarım (0,5) puanla değerlendirilir. 10 atış sonunda puanların kaydı değerlendirilir (Kamar 2003).

Bulgular: Araştırmada, ön test ile son test vuruş puanlarının değerlendirmesi neticesinde, son test lehine anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Bu sonuçla kavram haritaları ile eğitmin etkili olduğu düşünülmektedir. Araştırma grubunun cinsiyet değişkenine göre ise kadın ve erkek öğrenciler arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05).  Sonuç olarak, kavram haritaları tekniği ile yapılan eğitim etkiliğinin öğrenmede etkili olduğu ve beden eğitimi dersi gibi uygulamalı derslerde kullanılabileceği düşünülmektedir. Ayrıca kavram haritaları tekniğinin öğrencilerin derse ilgisini artırdığı araştırmada gözlemlenmiştir.