Su Kalitesi Parametreleri ve Spektral Yansıma Değerleri Arasındaki İlişkinin Modellenmesinde İstatiksel Analizler


Haşlak D., Avşar E. Ö.

18. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 26 - 29 May 2021, pp.1-8

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-8
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Su, yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan en önemli doğal kaynaklardan biridir. Günümüzde, yoğun nüfus artışı, aşırı ve bilinçsiz tüketim, hızlı ve plansız kentleşme, sanayileşme, kimyasal gübreler ve kuraklık gibi etmenler su miktarının azalmasına ve su kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle su kalitesinin zaman içerisindeki değişikliklerin analiz edilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi ve kirletici unsurların belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmada, çoklu doğrusal regresyon, polinom regresyonu ve yanıt yüzey regresyonu yöntemleri kullanılarak su kalitesi parametrelerinin analizi, analizin matematiksel olarak ortaya konulması ve bunu araştıracak algoritmaların geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla biyolojik parametrelerden klorofil-a, fiziksel parametrelerden askıda katı madde, kimyasal parametrelerden hidrojen iyonu su kalitesi parametrelerinin analizinde Göktürk-2 uydu görüntülerinin spektral yansıma değerleri kullanılmıştır. Su kalitesi parametrelerinin analizi için uydu görüntülerindeki spektral bantların tüm kombinasyonları ile matematiksel modeller oluşturulmuştur. Tüm verilerin ve oluşturulan modellerinin gerçekleştirilmesi için Matlab tabanlı bir algoritma geliştirilmiştir. Su kalitesi parametrelerinin analizinde kullanılan yöntemlerin performansı karesel ortalama hata, ortalama mutlak yüzde hata, ortalama mutlak hata, determinasyon katsayısı ve korelasyon katsayısı istatistiksel indeksleri kullanılarak ölçülmüştür. Çalışmanın sonucunda su kalitesi parametrelerinin her biri için deneysel ilişkiler elde edilmiş ve doğruluk analizi sonucuna göre su kalitesi parametrelerinin dağılım haritaları üretilmiş ve değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda önerilen algoritmanın, uzaktan algılama teknikleri kullanılarak su kalitesi parametrelerinin analizine ve su kalitesi dağılımının belirlenmesine yönelik olarak kullanılabilir bir yaklaşım olduğu değerlendirilmektedir.