The Role And Effects of Digital Local Students in Socıal Structure And Stratification: in the Case of Bilsem Students


Creative Commons License

Aka A., Yıldız O.

8. ASYA PASİFİK ULUSLARARASI MODERN BİLİMLER KONGRESİ, New Delhi, India, 11 - 12 September 2023, pp.291-297

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: New Delhi
  • Country: India
  • Page Numbers: pp.291-297
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Çalışma devam eden doktora tezinin bir bölümünden alıntılanmıştır. Sosyoloji alanında hali hazırda literatürde çalışılmamış bir konu olan araştırmanın temel iki amacı bulunmaktadır: Birincisi, dijital yerli öğrencilerin, toplumsalın yeniden üretiminde aktif rol ve etkilerini belirlemek. İkincisi ise, bir kamu politikasının somutlaşmış hali olan BİLSEM’in yapısal ve örgütsel analizini yapabilmektir. Bu çalışma ile bir taraftan dijital yerli öğrencilerin (üstün yetenekli bireyler) özneleşme, toplumsal ilişki ve etkileşim biçimleri, benlik/kimlik, toplumsal üretim (yeni fikir ve projeler üretme) gibi konularda üstlendikleri aktif özne pozisyonları (ideal tipler) analiz edilirken; diğer taraftan da bu ideal tiplerin yaratılması için bir kamu eğitim politikası olarak geliştirilen BİLSEM’in (Bilim ve Sanat Merkezleri) örgütsel yapısı analiz edilecektir. Literatür incelendiğinde; dijital sosyoloji, dijital toplum, dijital oyunlarda kimlik ve benlik, siber suçlar ve sosyoloji gibi başlıklara rastlanmıştır. Ancak üstün yetenekli öğrencilerin, ideal bir tip olarak toplumsal yapı ve tabakalaşmadaki rollerine yönelik bir araştırma konusuna rastlanmamıştır. Ayrıca bir kamu eğitim politikasının somut bir izdüşümü olan, Türkiye’deki BİLSEM’in rol ve işlevleri, başarıları örgütsel yapı analizinin yapılacak olması, yeni sosyal politikaların geliştirilmesinde bir veri olarak girdi sağlayacak ve aynı zamanda bilimsel literatürdeki önemli bir boşluğu doldurulacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın önemi ve diğer çalışmalardan farkı, tüm bu parçaları birleştirmekle birlikte sosyoloji literatüründe önemli bir eksikliği tamamlamaktır. Çalışmada ‘özne’ olarak ‘üstün zekalı öğrenciler’ ve ‘yapı’ olarak ‘Bilim ve Sanat Merkezi’ tanımlanmıştır. Çalışmamızın başlığı olan ‘dijital yerli öğrencilerin toplumsal yapı ve tabakalaşmadaki rolleri’ konusunda önce özne ve yapı kavramları ele alınmış, ardından ideal tipler ve tabakalaşma kavramları incelenecektir. Kuramsal çerçeve olarak; Weber’in ‘İdeal Tipler’i Giddens’ın ‘yapılaşma Kuramı’, Castels’in ‘Ağ Toplumu’ ve Bourdieu’nun ‘Habitus, Sosyal ve Ekonomik Sermaye’ kavram ve kuramları ele alınacaktır. Anahtar Kelimeler: Üstün Yetenekli Öğrenciler, Bilsem, Yapı, Toplumsal Tabakalaşma


THE ROLE AND EFFECTS OF DIGITAL LOCAL STUDENTS IN SOCIAL STRUCTURE AND stratification: IN THE CASE OF BİLSEM STUDENTS Abstract The study is excerpted from a part of the ongoing doctoral thesis. The research, which is a subject that has not yet been studied in the literature in the field of sociology, has two main objectives: First, to determine the active role and effects of digital native students in the reproduction of society. The second is to be able to make a structural and organizational analysis of BİLSEM, which is the embodiment of a public policy With this study, while the active subject positions (ideal types) that digital native students (gifted individuals) undertake on subjects such as subjectivation, social relations and interaction styles, self/identity, social production (generating new ideas and projects) are analyzed; On the other hand, the organizational structure of BİLSEM (Science and Art Centers), which was developed as a public education policy to create these ideal types, will be analyzed. When the literature is examined; Titles such as digital sociology, digital society, identity and self in digital games, cybercrime and sociology have been encountered. However, no research has been found on the role of gifted students in social structure and stratification as an ideal type. In addition, it is thought that the role, functions, achievements and organizational structure analysis of BİLSEM in Turkey, which is a concrete projection of a public education policy, will provide input as a data in the development of new social policies and at the same time fill an important gap in the scientific literature. The importance of this study and its difference from other studies is to complete an important deficiency in the sociology literature while combining all these parts. In the study, "gifted students" as "subject" and "Science and Art Center" as "structure" were defined. In the subject of 'the role of digital native students in social structure and stratification', which is the title of our study, first the concepts of subject and structure will be discussed, and then the concepts of ideal types and stratification will be examined. As a theoretical framework; Weber's 'Ideal Types', Giddens' 'structural theory', Castels' 'Network Society' and Bourdieu's 'Habitus, Social and Economic Capital' concepts and theories will be discussed. Keywords: Gifted Students, Bilsem, Structure, Social Stratification