Investigation of the Dentin Thickness of Mandibular Incisors Using Cone Beam Computed Tomography: A Pilot Study


Creative Commons License

Sarıyılmaz Ö., Sessiz Ak R.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 26. ULUSLARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 8 - 10 September 2022, vol.11, pp.464

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 11
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.464
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

AIM: To evaluate the root dentin thickness(DT) of mandibular incisors and the effect of gender on this thickness using cone beam computed tomography(CBCT). MATERIAL AND METHOD: CBCT images of the patients who had applied to the Radiology Department of Faculty of Dentistry were evaluated, retrospectively. A total of 200 mandibular incisors of 25 female and 25 male patients were evaluated. DT of mesial and distal walls of the teeth were measured using CBCT at 1mm (Coronal), 5mm (Middle), and 9mm (Apical) below the cementoenamel junction and recorded with gender information. Statistical analyzes were performed using SPSS 22.00 at p<0.05 significance level. Since it was seen with the Shapiro Wilk test that the data were not normally distributed, the comparisons between root levels were compared with the Friedman test, and the gender-related differences were compared with the Mann-Whitney U test. The Wilcoxon signed-rank test was used to compare the DT of the mesial and distal walls. RESULTS: According to the obtained data, no difference was observed between the genders in terms of DT(p>0.05). Statistically significant decrease was observed in terms of DT from coronal to apical in both gender(p<0.001). DT of the distal wall in the middle region(p=.008) in women and distal wall in the apical region in men(p=.007) was found to be significantly less in mandibular centrals. It was determined that the DT of distal wall was significantly lesser on the middle and apical regions than that of coronal region of the mandibular lateral incisors in both women(p<0.001, p<0.001 respectively) and men(p<0.001, p=.002, respectively). CONCLUSION: According to this study, it was observed that the DT of the mandibular incisors was independent of gender. Clinicians are advised to be careful in terms of perforation risk that may occur on the distal wall of the mandibular incisors while root canal preparation.

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı mandibular kesici dişlerin kök dentin kalınlıklarının (DK) ve bu kalınlığa cinsiyetin etkisinin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) ile değerlendirilmesidir. GEREÇ VE YÖNTEM: Diş Hekimliği Fakültesi Radyoloji kliniğine başvuran hastaların KIBT görüntüleri retrospektif olarak değerlendirildi. Toplam 25 kadın, 25 erkek hastanın 200 adet mandibular keser dişi değerlendirildi. Dişlerin mezial ve distal duvarlarındaki DK mine sement birleşiminin 1mm (Koronal), 5mm (Orta) ve 9mm (Apikal) altından olmak üzere üç noktadan KIBT ile ölçülerek cinsiyet bilgisi ile kaydedildi. İstatiksel analizler SPSS 22.00 kullanılarak p<0.05 anlamlılık düzeyinde yapıldı. Verilerin normal dağılmadığı Shapiro Wilk testi ile görüldüğünden kök seviyeleri arası karşılaştırma Friedman testi ile, cinsiyete bağlı farklılıklar Mann-Whitney U testi ile karşılaştırılmıştır. Wilcoxon signed-rank testi ise mezial ve distal duvarların DK karşılaştırılması için kullanılmıştır. BULGULAR: Elde edilen verilere göre cinsiyetler arasında DK açısından farklılık gözlenmemiştir(p>0.05). İki cinsiyette de koronalden apikale doğru DK açısından istatistiksel olarak anlamlı derecede azalma gözlenmiştir(p<0.001). Mandibular santral dişlerde kadınlarda orta bölgede distal duvar (p=.008), erkeklerde apikal bölgede distal duvar (p=.007) DK anlamlı düzeyde az olduğu görüldü. Mandibular lateral dişlerin orta ve apikal bölgelerinde hem kadın (sırasıyla; p<0.001, p<0.001) hem de erkeklerde (sırasıyla; p<0.001, p=.002) distal duvar DK istatiksel olarak anlamlı düzeyde az olduğu tespit edilmiştir. SONUÇ: Bu çalışmaya göre mandibular kesici dişlerin DK cinsiyetten bağımsız olduğu görülmüştür. Hekimlerin mandibular kesicilerde kök kanal preparasyonu sırasında distal duvarda oluşabilecek perforasyon riski açısından dikkatli olmaları önerilmektedir.