Views of Primary School Teachers on New Generation Turkish Language Questions


KAYA A., ŞAHİN Ç.

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.11, no.2, pp.437-453, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.16916/aded.1236839
  • Journal Name: Ana Dili Eğitimi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.437-453
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to reveal the opinions of primary school teachers on new generation Turkish language questions that require the use of some high-level skills, which are quite popular due to international exams, unlike traditional questions. Within this scope, the study was conducted using the phenomenology design, which is one of the qualitative research methods. The study group of the research consists of 20 primary school teachers working in primary schools in the center of Canakkale Province. Purposeful sampling method was used in the selection of the study group. The data of the research were collected through a semi-structured interview form developed by the researcher. The obtained data were analyzed using content analysis method. As a result, it was observed that new generation Turkish language questions were not compatible with the Turkish language teaching program/achievements, Turkish language textbooks did not guide the solution of new generation questions, but the learning and teaching process was positively affected in many ways. Furthermore, it has been found that the most challenging aspect for students in solving these questions is comprehension, and classroom teachers also face difficulties in solving them from time to time.
Bu çalışmada geleneksel sorulardan farklı olarak birtakım üst düzey becerilerin kullanımını gerektiren ve uluslararası sınavlar sebebiyle oldukça popüler olan yeni nesil Türkçe sorularına yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Çanakkale il merkezindeki ilkokullarda görev yapan 20 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubunun seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Sonuç olarak yeni nesil Türkçe sorularının Türkçe dersi öğretim programı/kazanımları ile uyumlu olmadığı, Türkçe ders kitaplarının yeni nesil soruların çözümünde rehber olmadığı fakat öğrenme öğretme sürecini birçok yönden olumlu etkilediği görülmüştür. Öte yandan bu soruların çözümünde öğrencilerin en çok zorlandıkları konunun okuduğunu anlama olduğu ve sınıf öğretmenlerinin de bu soruların çözümünde zaman zaman zorlandıkları sonuçlarına ulaşılmıştır.