Tıp Fakültesi öğrencilerinin olumsuz değerlendirilme korku düzeyleri, akademik erteleme davranışları, akademik başarılarının incelenmesi


Creative Commons License

Özdemir H. F., Korkmaz G., Toraman Ç.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.18, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Olumsuz değerlendirilme korkusu ve akademik erteleme davranışı hem akademik hem de psikolojik açıdan bireyleri olumsuz etkileme potansiyeline sahiptir. Bu çalışmanın amacı tıp fakültesi öğrencilerinin olumsuz değerlendirilme korku düzeyleri, akademik erteleme davranışları ve akademik başarılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırma verileri, 2019-2020 akademik yılı bahar döneminde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakülte-si’nde öğrenim görmekte olan 774 öğrenciden elde edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Tuckman Akademik Erteleme Ölçeği ve Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Kısa Formu kullanılmıştır. Akademik başarı not ortalamaları ise öğrenci işleri biriminden alınmış; öğrencilerin hangi düzeyde sınav kaygısı yaşadıklarıyla ilgili dört kategorili bir soru sorulmuştur. Verilerin analizinde MANOVA ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, tıp fakültesi öğrencilerinin erteleme davranışlarının ve olumsuz değerlendirilme korkusunun orta düzeyde olduğu, cinsiyete göre akademik başarı, akademik erteleme ve olumsuz değerlendirilme korkusunda anlamlı farklılık olmadığı; cinsiyet ve yaşanan sınav kaygısı etkileşiminin akademik başarı, akademik erteleme ve olumsuz değerlendirilme korkusunda anlamlı farklılık yaratmadığı; ancak yaşanan sınav kaygısının akademik başarı, akademik erteleme ve olumsuz değerlendirilme korkusunda anlamlı farklılık oluşturduğu belirlenmiştir.