A Research On Factors Affecting Entrepreneurs Ease Of Doing Business In Terms Of Investment Decisions In Foreign Countries


Rençber Ö. F., Yücekaya P.

International European Journal of Managerial Research , vol.5, no.1, pp.206-220, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to examine the importance levels of macroeconomic freedom indicators that affect the ease of doing business of countries that influence Entrepreneurs investment decisions in foreign countries. For this purpose, data between 2017-2019, accessed from the United Nations official website, were used. 168 countries were taken into account for each year in the study and 504 observations were used. Ease of doing business index in the data set is considered as the dependent variable. Social indicators which property rights, government integrity, judicial effectiveness, tax burden, government spending, fiscal health, business freedom, labor freedom, monetary freedom, trade freedom, investment freedom, financial freedom are considered as independent variables. Comparison was made by applying Random Forest, Extreme Gradient Boosting and Bagged Polynomial Regression techniques, which are among the ensemble methods, in terms of statistics. As a result of multiple comparisons, it was determined that the variables of property rights, judicial effectiveness and business freedom are the most important indicators for the ease of doing business. The least important variables were determined to be government integrity, labor freedom and government spending indicators. Therefore, it was concluded that policy makers should pay particular attention to issues such as property rights, judicial effectiveness and business freedom in order to facilitate the establishment of new businesses and to improve the entrepreneurship levels of countries.

Bu çalışmanın amacı, girişimcilerin yabancı ülkelere yatırım kararlarına etki eden ve ülkelerin iş yapma kolaylığını etkileyen makroekonomik özgürlük göstergelerinin önem düzeylerinin incelenmesidir. Bu amaçla BM resmi web sitesinden ulaşılan, 2017-2019 yılları arasındaki veriler kullanılmıştır. Çalışmada, her yıl için 168 ülke dikkate alınmış ve 504 gözlem kullanılmıştır. Veri setinde bulunan iş yapma kolaylığı endeksi bağımlı; mülkiyet hakları, devlet bütünlüğü, yargı etkinliği, vergi yükü, kamu harcamaları, sağlık harcamaları, iş özgürlüğü, çalışma özgürlüğü, parasal özgürlük, ticaret özgürlüğü, yatırım özgürlüğü, mali özgürlük ise bağımsız değişkenler olarak ele alınmıştır. Veri setine istatistiki açıdan ensemble metotlardan Rassal Orman (RF), Extreme Gradient Boosting (XGBOOST) ve Bagged Polinomal Regresyon (BPR) teknikleri uygulanarak karşılaştırma yapılmıştır. Çoklu karşılaştırma neticesinde; mülkiyet hakları, yargı etkinliği ve iş özgürlüğü değişkenlerinin iş yapma kolaylığı açısından en önemli göstergeler olduğu; en az öneme sahip değişkenlerin ise devlet bütünlüğü, çalışma özgürlüğü ve kamu harcamaları göstergeleri olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla, yeni iş kurulmasında kolaylık sağlamak ve ülkelerin girişimcilik düzeylerini geliştirebilmek için, politika yapıcılarının özellikle mülkiyet hakları, yargı etkinliği ve iş özgürlüğü gibi konulara önem göstermelerinin gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.