Pennella filosa (L., 1758) (Copepoda: Pennellidae) on Greater Amberjack seriola dumerili (Risso, 1810) from Turkey


TUNÇER S., ÇELİK E. Ş., ÖKTENER A.

Electronic Journal of Ichtyology, 2010 (Peer-Reviewed Journal)