Saglik Çalisanlarinin Kizamik, Kizamikçik, Kabakulak ve Suçiçegi Geçirme ve Asilanma Durumlarinin Degerlendirilmesi (Ülke Geneli Çok Merkezli Çalisma)


Creative Commons License

ALAY H., OĞUZÖNCÜL A. F., Torun A., Kul G., Tosun S., AKGÜL F., ...More

Saglik Çalisanlarinin Kizamik, Kizamikçik, Kabakulak ve Suçiçegi Geçirme ve Asilanma Durumlarinin Degerlendirilmesi (Ülke Geneli Çok Merkezli Çalisma), vol.47, no.3, pp.687-695, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öz

Giriş: Kızamık, kızamıkçık, kabakulak (KKK) ve suçiçeği hastalıkları aşı ile önlenebilir hastalıklar arasında yer almaktadır. Sağlık

çalışanlarının enfeksiyon hastalıklarına karşı bağışıklık ve aşılanma durumlarının bilinmesi, duyarlı personelin belirlenmesi ve

ardından uygun aşılama programlarının geliştirilmesi enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü için önemlidir.

Amaç: Ülke genelini kapsayan çok merkezli olarak gerçekleştirilen bu çalışmada, KKK ve suçiçeği gibi döküntülü hastalıklarla

karşılaşma riski fazla olan sağlık çalışanlarının hastalık geçirme, test yaptırma ve aşılanma durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Sağlık çalışanlarının demografik özelliklerini, KKK ve suçiçeği hastalığını geçirme ve aşılanma durumlarını öğrenmeye

yönelik bir anket formu oluşturulmuş ve bu form web sayfası üzerinden online ulaşılabilen bir link aracılığıyla sağlık çalışanlarına

iletilerek katılımcıların anketteki soruları yanıtlamaları istenmiştir.

Bulgular: Çalışmaya Türkiye’de toplam yedi bölgeden 12.475 sağlık çalışanı katıldı. Katılımcıların 8099 (%64,9)’u kadın, 4376

(%35,1)’i erkek ve yaş ortalaması 35.4±9.4 yıl idi. KKK ve suçiçeği geçirmeme durumları %22,4-34,9 arasında idi. Sağlık çalışanlarının

KKK ve suçiçeği aşılanma durumları sorgulandı. KKK için katılımcıların %22,3’ü (n=2784), suçiçeği aşısı için katılımcıların %22’si

(n=2748) bu soruya cevap vermedi. KKK ve suçiçeği aşısı yaptıranlar sırasıyla 2048 (%21,1) ve 4451 (%45,8) idi. KKK ve suçiçeği

serolojisi baktırmayan sağlık çalışanlarının sayısı sırasıyla 8953 (%79), 9010 (%80,1), 9363 (%83,5) ve 9591 (%85,4) idi. Kızamık IgG

serolojisi baktıran 2383 kişiden %77,6’sı kızamık IgG pozitif, 2233 kişinin %81,5’i kızamıkçık IgG pozitif, 1854 kişinin %81.6’sı

kabakulak IgG pozitif ve 1644 kişinin %83,6’sı suçiçeği IgG sonucu pozitifdi. Katılımcıların cinsiyet, yaş ve meslek gruplarına göre KKK

ve suçiçeği aşısı yaptırma durumları değerlendirildiğinde istatiksel anlamlılık yoktu (p>0.05).

Sonuç: Çalışmamızda serolojik sonuçlarına baktırmayan sağlık çalışanlarının oranının fazla olması ülke genelinde bu konudaki

eksiklikleri ön plana çıkarmaktadır. Sağlık çalışanlarının serolojik değerlendirmeleri işe başlamadan önce kontrol edilmeli ve gerekli

aşı programına alınmalıdır.

Anahtar kelimeler: sağlık çalışanı, kızamık-kızamıkçık-kabakulak, suçiçeği, aşı