Body Language Scale: Validity and Reliability Study / Beden Dili Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Creative Commons License

TOK M., TEMEL H.

Journal of Teory and Practice in Education / Eğitimde Kuram ve uygulama Dergisi, vol.10, no.1, pp.103-122, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Teachers are expected to use effective body language in education which is a communication process. Within this direction, the aim of the study is to develop a reliable and valid scale in order to determine teachers’ body language proficiency. In the draft development process of the scale, after having prospective teachers’ views and examining the studies related to body language, the precursors were determined and a pilot study was conducted and also content experts were asked for their opinion. The 23-item scale that was used through a five-point Likert was applied to 503 senior prospective teachers who are studying at Canakkale Onsekiz Mart University. In order to determine the construct validity of the scale, factor analysis was conducted. As a result of the data analysis, Kaiser-Meyer-Olki (KMO) value was found to be 0.92 and Bartlett Test of Sphericity of significance indicated as 0.00 (p<0.05). It was revealed that item factor loadings were formed under 3 factors that changed between 0.34 and 0.69 and coefficient of internal consistence (Cronbach alpha) value was found to be α=0.87. Through the findings, it was revealed that the scale had a reliable value to be used in order to determine body language proficiency.

Bir iletiGim süreci olan eğitimde öğretmenlerin beden dillerini etkili bir Gekilde kullanmaları gerektiği belirtilmektedir. Bu doğrultuda yapılan çalışmanın amacı, öğretmenlerin beden dili yeterliliklerini tespit etmek amacıyla geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Taslak ölçek geliştirilme aşamasında, öğretmen adaylarının görüşlerine başvurulduktan ve beden diliyle ilgili var olan çalışmalar incelendikten sonra öncül maddeler hazırlanarak ve pilot çalıGma yapılarak uzmanların görüşlerine başvurulmuştur. 23 maddeden oluşan ve 5’li likert tipinde geliGtirilen ölçek Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıflarında öğrenim gören 503 öğretmen adayına uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değerinin 0.92, Bartlett Test of Sphericity testi anlamlılık değeri ise 0.00 (p<0.05) bulunmuştur. Ölçek maddeleri faktör yüklerinin 0.34–0.69 arasında değişen 3 faktörden oluştuğu ve ölçeğin güvenirlik çalışması için hesaplanan iç tutarlık katsayı (Cronbach alpha) değerinin α=0.87 olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular, geliştirilen beden dili yeterliliklerini değerlendirmede güvenle kullanılabileceğini göstermektedir.