The Effects of Supplemental Rumen Protected Lysine and Methionine on Some Metabolic Parameters in Holstein Heirs During Late Pregnancy


Creative Commons License

Çakmak Ö., AKBAĞ H. I., UYARLAR C.

Kocatepe Veterinary Journal, vol.16, no.1, pp.38-46, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.30607/kvj.1138752
  • Journal Name: Kocatepe Veterinary Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.38-46
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Lysine and methionine are essantial amino acids which have limiting effects on of growth and milk yield. Primiparous cows are still on their growth phase while starting first lactation. In this study, the effects of additional rumen protected lysine and methionine administration on some blood metabolism parameters in the last two months of pregnancy in heifers were investigated. Thirty Holstein dairy pregnant heifers were randomly divided into two as control and treatment. Control (K) heifers were fed by standard ration prepared in accordance with the NRC (2001), while Treatment heifers fed by a rumen protected lysine and methionine supplemented ration. Blood samples were taken from the tail vein (vena coccygea) of all animals at 15-day intervals and analyzed for glucose, Non-Esterified Fatty acids (NEFA), Beta Hydroxybutyric Acid (BHBA), total cholesterol (TC), triglyceride (Trig) and immunoglobulin G (IgG). As a result of the statistical evaluation, it was determined that rumen protected lysine and methionine supplementation did not have a statistically significant effect on blood glucose, NEFA, BHBA, TK, Trig and IgG concentrations in pregnant heifers. However, more comprehensive studies are needed to evaluate the differences seen in BHBA and glucose in some weeks and the numerical increase seen in IgG level in the treatment group.
Lizin ve metiyonin gerek büyüme ve gelişme gerekse süt verimi açısından sınırlayıcı etkiye sahip amino asitlerdir. İlk doğumunu yapan düveler bir taraftan laktasyona başlarken diğer taraftan hala büyüme ve gelişme çağındadırlar. Yapılan bu çalışmada ilk doğumunu yapacak olan düvelerde gebeliğin son iki ayında ilave olarak rumen korumalı lizin ve metiyonin verilmesinin bazı kan metabolizma parametreleri üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışmada otuz adet Holştayn ırkı sütçü gebe düve rastgele örnekleme metodu ile iki gruba ayrılmıştır. Kontrol (K) grubundaki düvelere NRC (2001) doğrultusunda hazırlanan standart bir rasyon verilmişken, uygulama (U) grubundaki düvelere ise rumen korumalı lizin ve metiyonin takviyesi yapılmış bir rasyon uygulanmıştır. Çalışma esnasında 15’er gün aralıklarla tüm hayvanların kuyruk venasından (vena coccygea) kan örneği alınmıştır. Alınan kan örneklerine glukoz, esterleşmemiş yağ asitleri (NEFA), beta hidroksi bütirik asit (BHBA), total kolestrol (TK), trigliserid (Trig) ve immünoglobülin G (IgG) analizleri yapılmıştır. Yapılan istatiksel değerlendirme sonucunda gebe düvelerde rumen korumalı lizin ve metiyonin takviyesinin kanda glukoz, NEFA, BHBA, TK, Trig ve IgG konsantrasyonları üzerine istatistiki olarak anlamlı bir etkisi olmadığı belirlenmiştir. Ancak uygulama grubunda bazı haftalarda BHBA ve glukozda görülen farklılıklar ile IgG seviyesinde görülen rakamsal artışın değerlendirilebilmesi için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.