Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yönteminin (ÇASEY) 5. Sınıf Öğrencilerin Sanatsal Yaratıcılıklarına Etkisi


Creative Commons License

Ulus H., Şeker Ç.

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi(BAEBD), vol.13, no.2, pp.1314-1333, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmanın amacı, 5. Sınıf Görsel Sanatlar dersinde bir öğretim yöntemi olarak Çok Alanlı Sanat Eğitimi’nden yararlanılmasının öğrencilerin sanatsal yaratıcılıklarına etkisini incelemektir. Buradan hareketle çalışmada, yarı deneysel araştırma yöntemlerinden “Eşleştirilmiş Kontrol Gruplu Desen” modelinden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Çanakkale il merkezinde yer alan Ömer Mart Ortaokulu’nda öğrenimine devam eden 57 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerden 30’u kız 27’si erkektir. Araştırmanın uygulama sürecinde deney grubu olarak atanan 5-B şubesine Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi, kontrol grubu olarak atanan 5-C şubesine ise geleneksel öğretim yöntemleri doğrultusunda ders aktarımı yapılmıştır. Bu işlem toplamda altı hafta sürmüştür. Uygulama sonrasında aynı ölçek sontest olarak verilmiş ve meydana gelen farklılaşma incelenmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen veriler SPSS 23 Paket Programı’na kodlanmış ve analiz işlemlerinde parametrik testlerden Repeated Measures Anova Testi’nden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda sanatsal yaratıcılık testi genelinde ve tüm alt boyutlarında Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi’nin uygulandığı deney grubu öğrencileri lehine artış görülmüştür. Ancak cinsiyet değişkeni incelendiğinde, yalnızca Modelden Resim alt boyutunda deney grubu erkek öğrencileri lehine anlamlı farklılaşma gözlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi’nin öğrencilerin sanatsal yaratıcılıklarını artırmada geleneksel öğretim yöntemlerine göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Bu araştırmanın amacı, 5. Sınıf Görsel Sanatlar dersinde bir öğretim yöntemi olarak Çok Alanlı Sanat Eğitimi’nden yararlanılmasının öğrencilerin sanatsal yaratıcılıklarına etkisini incelemektir. Buradan hareketle çalışmada, yarı deneysel araştırma yöntemlerinden “Eşleştirilmiş Kontrol Gruplu Desen” modelinden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Çanakkale il merkezinde yer alan Ömer Mart Ortaokulu’nda öğrenimine devam eden 57 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerden 30’u kız 27’si erkektir. Araştırmanın uygulama sürecinde deney grubu olarak atanan 5-B şubesine Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi, kontrol grubu olarak atanan 5-C şubesine ise geleneksel öğretim yöntemleri doğrultusunda ders aktarımı yapılmıştır. Bu işlem toplamda altı hafta sürmüştür. Uygulama sonrasında aynı ölçek sontest olarak verilmiş ve meydana gelen farklılaşma incelenmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen veriler SPSS 23 Paket Programı’na kodlanmış ve analiz işlemlerinde parametrik testlerden Repeated Measures Anova Testi’nden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda sanatsal yaratıcılık testi genelinde ve tüm alt boyutlarında Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi’nin uygulandığı deney grubu öğrencileri lehine artış görülmüştür. Ancak cinsiyet değişkeni incelendiğinde, yalnızca Modelden Resim alt boyutunda deney grubu erkek öğrencileri lehine anlamlı farklılaşma gözlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi’nin öğrencilerin sanatsal yaratıcılıklarını artırmada geleneksel öğretim yöntemlerine göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.