Relationships Between Death Anxiety and Disease Features, Lonely and Social Support in the Elderly


Creative Commons License

Gündoğan S., GÜMÜŞ A. B.

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.32, no.2, pp.81-92, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aim: This study was conducted to determine the relationship between death anxiety and disease characteristics, loneliness and social support in elders. Methods: This descriptive study was carried out with 170 elders in Çanakkale between May - September 2019. The data was obtained using Survey Form, Death Anxiety Scale, Loneliness Scale for Elderly, and Multidimensional Scale of Perceived Social Support. The data was assessed by using SPSS 21 program and mean, percentages, ANOVA, t test, Kruskal Wallis, Pearson correlation analysis have been used. Results: The average age of the elders participating in the study was 73.80±6.80 years. 52.40% of the participants were women and 47.60% were man. In the study 39.04% of elders’ death anxiety results has been found as high level. It was determined that there was a weak positive correlation between death anxiety and social loneliness (r=0.28, p<0.01) and emotional loneliness in the elders (r=0.24, p<0.01). Multidimensional perceived social support with death anxiety (r=-0.25, p<0.01), special human support (r=-0.21, p<0.01), family support (r=-0.24, p<0.01) and friend support (r=-0.18, p<0.01) low negative correlation was found between death anxiety. Conclusion: It has been found that death anxiety in the elders differed according to some diseases and wa associated with loneliness and social support.
Amaç: Bu çalışma yaşlılarda ölüm kaygısı ile hastalık özellikleri, yalnızlık ve sosyal destek arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı olan çalışma Çanakkale’de Mayıs-Eylül 2019 tarihleri arasında 170 yaşlı ile gerçekleştirilmiştir. Veriler Anket Formu, Ölüm Kaygısı Ölçeği, Yaşlılar İçin Yalnızlık Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ile toplanmıştır. Veriler SPSS 21.00 paket programına aktarılmış ve istatistik değerlendirmede ortalama, yüzdelik dağılım, ANOVA, t testi, Kruskal Wallis testi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan yaşlıların yaş ortalaması 73.80±6.80 bulunmuştur. Katılımcıların %52.40’ı kadın, %47.60’ı erkektir. Yaşlıların %39.04’ünün ölüm kaygısı düzeyi yüksek olarak belirlenmiştir. Yaşlılardaölüm kaygısı ile sosyal yalnızlık (r=0.28, p<0.01) ve duygusal yalnızlık (r=0.24, p<0.01) arasında pozitif yönde zayıf düzeyde korelasyon olduğu belirlenmiştir. Ölüm kaygısı ile çok boyutlu algılanan sosyal destek (r=-0.25, p<0.01), özel bir insan desteği (r=-0.21, p<0.01), aile desteği (r=-0.24, p<0.01) ve arkadaş desteği (r=-0.18, p<0.01) arasında negatif yönlü düşük korelasyon olduğu bulunmuştur. Sonuçlar: Yaşlılarda ölüm kaygısının bazı hastalıklara göre farklılık gösterdiği, yalnızlık ve sosyal destek ile ilişkili olduğu belirlenmiştir.