Bir mobilya üretim atelyesinin gürültü ve kişisel maruziyet seviyelerinin değerlendirilmesi için gürültü haritalarının hazırlanması


Gürsoy S., Motorcu A. R.

International Marmara Sciences Congress, Kocaeli, Turkey, 19 - 20 June 2020, vol.1, pp.655-664

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.655-664
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Industrial noise is an important physical, somatic and psychological risk factor for workers and operators working in closed production environments and workshops. Noise mapping contributes significantly to the source of noise and its elimination between the source and the receiver. In this study, noise measurement and mapping was performed in the furniture manufacturing workshop of an enterprise that produces acrylic, laminate doors and doors, etc. The work area of the workshop was divided into grids and noise values were taken at each intersection. Noise maps were created by processing A-frequency weighted equivalent noise level (LAeq) and C-frequency weighted instantaneous noise pressure peak values (LCPeak) on a workshop layout drawn by a Computer Aided Design (CAD) program. Depending on the color distributions, the areas belonging to high sound levels were determined in the environment. In the measurements made at 33 points in the furniture manufacturing workshop, LAeq values ranged from 73,1 dB(A) to 90,6 dB(A), and 90,6 dB(A) LAeq was measured in the area near the edge banding machine. Generally, other measurement values are below the limit value of 90 dB(A). The measured LCPeak values ranged from 97,7 dB(C) to 115,8 dB(C). The highest LCPeak value of 115,8 dB(C) was measured in the area of sizing machines and the stacking area. In the study, noise personal exposure values were measured via dosimeters installed on operators working in the workshop. Daily noise exposure level (LEX, 8 hours) values were determined as 93,9 dB(A) in sizing machine operator, 92,8 dB(A) in edge banding machine operator, 84,6 dB(A) in CNC machine operator. Daily noise exposure level values exceeded the highest exposure action value (85 dB(A)) specified in the Regulation.

Endüstriyel gürültü, kapalı üretim ortamlarında ve atölyelerde çalışan işçi ve operatörler için önemli birer fiziksel, somatik ve psikolojik risk etmenidir. Gürültü haritalaması, gürültünün kaynağında ve kaynakla alıcı arasında yok edilmesinde önemli katkılar sağlamaktadır. Bu çalışmada akrilik, laminant kapak ve kapı vd. üretimi yapan bir işletmenin mobilya imalat atölyesinde gürültü ölçümü ve haritalaması yapılmıştır. Atölyenin çalışma alanı ızgaralara bölünerek her kesişim noktasında gürültü değerleri alınmıştır. Bir Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) programı ile çizilen atölye yerleşim planı üzerine A-frekans ağırlıklı eşdeğer gürültü seviyesi (LAeq) ve C-frekans ağırlıklı anlık gürültü basıncının tepe değerleri (LCPeak) işlenmek suretiyle gürültü haritaları oluşturulmuştur. Hazırlanan gürültü haritaları ile renk dağılımlarına bağlı olarak ortamda yüksek ses seviyelerine ait alanlar tespit edilmiştir. Mobilya imalat atölyesinde 33 noktada yapılan ölçümlerde LAeq değerleri 74 dB(A) ile 90,6 dB(A) arasında değişmekte olup, 90,6 dB(A) LAeq değeri kenar bantlama makinesi yakın bölgesinde ölçülmüştür. Genel itibariyle diğer ölçüm değerleri sınır değeri olan 90 dB(A)'nın altındadır. Ölçülen LCPeak değerleri ise 97,7 dB(C) ile 115,8 dB(C) arasında değişmiştir. 115,8 dB(C) en yüksek LCPeak değeri ebatlama makineleri ve istif alanın bölgesinde ölçülmüştür. Çalışmada ayrıca, atölyede çalışan operatörler üzerine takılan dozimetreler ile gürültü kişisel maruziyet değerleri de ölçülmüştür. Günlük gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8saat) değerleri, ebatlama makinası operatöründe 93,9 dB(A), kenar bantlama makinası operatöründe 92,8 dB(A), CNC tezgâhı operatöründe 84,6 dB(A) olarak tespit edilmiştir. Atölyede bu makinelerin konumlandığı bölümde çalışan operatörlerin maruz kaldığı günlük gürültü maruziyet düzeyi Yönetmelik'te belirtilen en yüksek maruziyet eylem değerinin (85 dB(A)) üzerinde çıkmıştır. Bu çalışmanın sonucunda hazırlanan gürültü haritaları göz önünde bulundurularak, gürültüyü kaynağında yok etmeye yönelik etkin çözüm ve tedbir önerilerinde bulunulmuştur.