Mali Saydamlığın Önemi ve Türkiye'de Kamu Mali Yönetiminin Mali Saydamlık Açısından Değerlendirilmesi


EROĞLU E., Demirbaş T.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.20, no.1, pp.287-312, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Fiscal transparency is a result of the right to information and an indispensable
element of democracy. The reason for the economic crises in the financial field in recent years and political instabilities was thought to result from the lack of transparency in public financial management. This understanding made fiscal transparency more important. In this regard, IMF and IBP developed some standards and prepared some country reports at both national and international levels in order to monitor, evaluate and strengthen fiscal transparency. Turkey started to work on how to strengthen fiscal transparency in the early 2000s and has introduced several legal and administrative  regulations to restructure public financial management in a transparent way so far. As fiscal transparency is quite important, this study aims to evaluate the current state of fiscal transparency in Turkey and make some suggestions to strengthen fiscal transparency.

Mali saydamlık bilgi edinme hakkının bir sonucu olup demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir. Özellikle son yıllarda hem finansal alanda yaşanan ekonomik krizlerin hem de siyasal alanda yaşanan istikrarsızlıkların önemli bir nedeninin de kamu mali yönetiminde saydamlığın olmayışı ile açıklanması, mali saydamlığın önemini artırmıştır. Bu çerçevede mali saydamlığın izlenmesi, değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için hem ulusal hem de uluslararası düzeyde IMF ve IBP gibi kuruluşlarca standartlar geliştirilmiş ve ülke raporları hazırlanmıştır. Türkiye’de ise mali saydamlığın güçlendirilmesine yönelik ilk çalışmalar 2000’lerin başında başlamış ve kamu mali yönetiminin saydam bir şekilde yeniden yapılandırılması için günümüze kadar birçok yasal ve idari düzenleme gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada mali saydamlığın öneminden hareketle Türkiye’de mali saydamlığın durumu değerlendirilmekte ve mali saydamlığın güçlendirilmesine yönelik önerilerde bulunulmaktadır.