Samsun İlinde Farklı Yaş Gruplarında Hepatit A virüsü Seroprevalansı


Creative Commons License

Alkan Çeviker S., Günal Ö., Kılıç S. S., Köksal E., Tahmaz A.

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (Balıkesir Sağlık Bil Derg ) , vol.8, no.2, pp.81-86, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ÖZ AMAÇ: Günümüzde Hepatit A enfeksiyonu hem erişkinlerde hem de çocuklar arasında güncelliğini halen devam ettirmektedir. Bu çalışmada Samsun ilinde farklı yaş gruplarında hepatit A seroprevalansının belirlenmesi, olguların yaşlarına göre gruplandırılması ve ülkemizde farklı bölgelerden farklı yıllarda yapılan çalışmalarla karşılaştırılması amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2017- Ocak 2018 tarihleri arasında, hastanemizin farklı kliniklerine başvuran hastalarda çalışılan Anti HAV IgG test sonuçları yaş gruplarına göre retrospektif olarak incelenmiş ve hepatit A seroprevalansı araştırılmıştır. BULGULAR: Toplam 2510 olgunun 971’i erkek (%38.7), 1539’u kadın (%61.3) idi. Tüm hastalarda hepatit A seropozitiflik oranı %58.9 olarak saptanmıştır. Çalışma grubunda 18 yaş altında Anti-HAV IgG pozitifliği %40.9, 30 yaş altında ise %34.4 olarak saptanmıştır. Onsekiz yaş üstünde seropozitiflik oranı %62.7 iken 30 yaş üstünde %85.1 olarak saptanmıştır. SONUÇ: Şehrimizde 30 yaş altında HAV ile karşılaşma oranı %34.4 olup, bu yaş grubunun yaklaşık %70’inin HAV enfeksiyonuna karşı risk altında olduğu saptanmıştır. Erişkin yaşta geçirilen Hepatit A virüs enfeksiyonunun komplikasyonlarla seyretme riskinin daha yüksek olması nedeniyle HAV aşısının seronegatif erişkinlere de uygulanması gerekmektedir. ANAHTAR KELİMELER: Hepatit A virus enfeksiyonu, seroprevelans, yaş grupları.