Sosyal Medyanın Kullanım Amaçları: Üniversite Çalışanları Örneği


Creative Commons License

EŞİTTİ B., BULUK B., BOZ M.

Avrasya Uluslar arası Araştırmalar Dergisi – International Journal of Euroasian Researchers, vol.5, no.10, pp.219-234, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Rapid developments in communications technology has provided a substantial increase in internet usage. This developments have enabled a place which people can share everything and express their ideas and thoughts. Social media has a major importance in terms of creating an interaction for bringing people, groups and institutions together. A lot of studies intended for university students on social media available on related literature. However there is not enough related study made in the literature in terms of working üniveristy personnel. In this context, the main purpose of this study is to determine individuals and causes of social media usage habits. Self-administered 350 questionnaires were distributed to academic and administrative staff working in faculties and colleges in Çanakkale Onsekiz Mart University. Results of data analyses based on 295 valid responses, indicated that Social media is an important tool for socialization and gaining information within university employees. Besides, positive and / or negative comments on social media were found to determine the direction of purchasing intentions.
Keywords: Social media, Social media tools, Purchasing intentions, University Employees, Canakkale.

GletiGim teknolojilerinde hızla yaGanan geliGmeler, internet kullanımında ciddi artıGlar sağlayarak kiGilere fikir ve düGüncelerini ifade edebilecekleri, her konuda paylaGım yapabilecekleri bir alan sunmuGtur. Sosyal medya adı verilen bu alan, kiGi, grup ve kurumları bir araya getirerek bir etkileGim yaratması açısından büyük bir öneme sahiptir. Yapılan alanyazın taramasında sosyal medya üzerine üniversite öğrencilerine yönelik birçok çalıGmanın mevcut olduğu ancak çalıGan personel açısından bu tür bir çalıGmanın yapılmadığı gözlemlenmiGtir. Bu bağlamda; bu araGtırmanın temel amacı, üniversite çalıGanlarının sosyal medya kullanım alıGkanlıklarını ve nedenlerini ortaya koymaktır. Yazına dayalı geliGtirilen anketle Çanakkale 18 Mart üniversitesinde çalıGan akademik ve idari personele 350 anket uygulanmıG, bunlardan 295 geçerli veri elde edilmiGtir. Veri analizleri sonucunda sosyal medyanın üniversite çalıGanları için önemli bir sosyalleGme ve bilgi edinme aracı olduğu görülmüGtür. Ayrıca sosyal medyada bir marka hakkında yapılan olumlu ve/veya olumsuz yorumların satın alma niyeti açısından etkili olduğu saptanmıGtır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, Sosyal medya araçları, Satın alma niyeti, Üniversite çalıGanları, Çanakkale.