Hemodiyaliz Hemşirelerinin Tükenmişlik Düzeyi ileEmpati Becerileri Arasındaki İlişki


Creative Commons License

Alan H., Arslan E., Altınışık H. B.

Journal of Nephrology Nursing, vol.13, no.2, pp.32-44, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Journal of Nephrology Nursing
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.32-44
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Özet
Amaç:
Hemodiyaliz hemşirelerinin tükenmişlik düzeyi ve empati becerileri
arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte tasarlanan çalışmanın evren ve örneklemini
Çanakkale ilindeki dokuz devlet hastanesinin diyaliz ünitelerinde (n=28) ve üç
özel diyaliz merkezinde (n=17) çalışan toplam 45 hemşire oluşturdu. Veriler
Tanımlayıcı Özellik Formu, Empati Becerileri Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik
Ölçeği (MTÖ) aracılığı ile elde edildi. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik
dağılım ve sperman korelasyon analizi kullanıldı.
Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 31.34±7.08 idi..
Araştırmaya katılan hemşirelerin Empatik Beceri Ölçeğinden aldığı toplam puan
140.21±22.64, duygusal tükenme alt boyutu puan ortalaması 25.08±6.65,
duyarsızlaşma alt boyut puan ortalaması 9.63±3.19 ve kişisel başarı alt boyutu
puan ortalaması 30.29±3.60 idi. Empatik beceri ölçeği ile duygusal tükenme,
duyarsızlaşma ve kişisel başarı alt boyutları arasında istatistiksel açıdan anlamlı
ilişki saptandı (p<0.01).
Sonuç: Empatik beceri ölçeği ile duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt boyut
puanları arasında negatif yönü, empati becerisi ile kişisel başarı arasında pozitif
yönde bir ilişki elde edildi.
Anahtar kelimeler: Empati becerisi, hemodiyaliz, hemşire, tükenmişlik
Abstract