Sınıf Öğretmeni ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tanımladıkları Meslek İlkeleri


Creative Commons License

TORAMAN Ç. , ÖZEN F., GÖL B.

XII. INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATİONAL RESERACH, Rize, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.509-520

  • Basıldığı Şehir: Rize
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.509-520

Özet

Öğretmenlerin mesleğini icra ederken, öğrenciler, toplum ve meslektaşları ile olan ilişkilerinde yerine getirilmesi gereken sorumluluklar, uyması gereken kurallar ve ilkeler vardır. Bu ilkeler öğretmenlerin mesleğe, topluma ve öğrencilerine karşı tutum ve davranışlarını belirler. Bu araştırmanın amacı alanda çalışan sınıf öğretmenleri ve dördüncü sınıfta öğrenimlerini sürdüren sınıf öğretmeni adaylarının benimsedikleri mesleki etik ilkelerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından betimsel fenomenoloji (olgu bilim) benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu görevde bulunan on sınıf öğretmeni ile dördüncü sınıfta öğrenimleri süren on sınıf öğretmeni adayı oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından hazırlanan açık uçlu sorular kullanılarak sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmeni adayları ile görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde katılımcıların izni ile ses kaydı alınmış, ya da araştırmacılarca görüşme esnasında not tutulmuştur. Şu ana kadar görüşme metinlerinin iki araştırmacı tarafından dökümü tamamlanmıştır. Elde edilen dökümlerde katılımcıların ifade ettiği mesleki etik ilkeler Swartz (2012) tarafından ortaya konulan temel değerler bağlamında oluşturulan temalara göre sayılmaktadır. Verilerin analizi devam etmekte olup söz konusu bulgulara dayalı sonuç ve önerilere çalışmanın sonunda yer verilecektir.