OKUL ÖNCESİ (6 YAŞ) ÇOCUKLARDA 10 HAFTALIK TEMEL CİMNASTİK EĞİTİM PROGRAMININ MOTOR GELİŞİME ETKİSİ


Creative Commons License

KOYUNCUOĞLU K. , ŞENTÜRK U.

5. Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Ocak 2015, ss.15-20

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.15-20

Özet

Amaç: Bu Araştırmanın Amacı, Çanakkale İlinde bulunan Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Öğrenim Gören “Okul Öncesi (6 Yaş) Çocuklarda 10 Haftalık Temel Cimnastik Eğitim Programının Motor Gelişime Etkisini” İncelemektir.

Yöntem: Araştırmada deneysel modellerden ön test - son test kontrol gruplu model kullanılmıştır. Araştırmaya Okul Öncesi Eğitimi kurumuna giden 6 yaş grubunda bulunan 30 deney 30 kontrol grubu olmak üzere toplam 60 çocuk rastgele seçilerek katılmıştır. Temel Cimnastik Eğitim Programı 10 haftalık çalışma ile haftanın 2 günü, günde 40 dk. Çalışılarak uygulanmıştır. Araştırmaya katılan çocukların esnekliklerinin belirlenmesi için test olarak spagat (kalça), köprü (omurga) ve otur-eriş testleri, dengenin belirlenmesi için eurofit test bataryası flamingo denge testi ve koordinasyon becerisinin belirlenmesi için koordinasyon testi uygulanarak ölçümler casio marka kronometre, metre, feliks marka tartı ve cetvel ile alınmıştır. İstatistiksel analiz için SPSS paket programı kullanılmıştır, ön ve son test farkı karşılaştırılmasında Wilcoxon testi, kontrol ve deney gruplarının karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi uygulanmıştır.

Bulgular:  Çalışma Sonucunda deney grubunda Çocukların Otur Eriş Ön Test 8,62±4,52, Son Test 11,85±4,77 Anlamlı Fark Bulunmuş. Spagat Ön Test 9,38±4,90, Son Test 4,83±3,78 Anlamlı Fark Bulunmuş. Köprü Ön Test 49,40±17,43, Son Test 43,72±15,65 Anlamlı Fark Bulunmuş. Flamingo Denge Ön Test 15,29±6,43, Son Test 21,25±9,22 Anlamlı Fark Bulunmuş. Koordinasyon Ön-Test 16,20±2,68, Son Test 12,55±2,64 Anlamlı Fark Bulunmuş. Kontrol grubunda Denge ortalamaları ise ön test 2.60±1.23 iken son test için 2.75±0.86 olduğu belirlenmiştir. Her Test Uygulaması İki Tekrar Yapılmış ve En Yüksek Derece Saniye ve Metre Cinsinden Yazılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre deney grubunun esneklik ve dengede p<0,01, koordinasyonda p<0,05 düzeyinde anlamlı fark bulunmuştur. Kontrol grubunda ise esneklikte p<0,05 düzeyinde anlamlı fark varken diğer özelliklerde fark bulunamamıştır.

Sonuç: Araştırma sonunda “Temel Cimnastik Eğitim Programının” motor becerilerden özellikle esneklik gelişimine katkı sağladığı görülmüş, denge ve koordinasyon özellikleri üzerinde de belirgin değişikliğin olduğu saplanmıştır. Okulöncesi “Temel Cimnastik Eğitim Programının” uygulanması sağlıklı bir motor gelişim açısından önemli görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Temel Cimnastik Eğitim Programı, Motor Gelişim