Enerji Konusuna Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlaması


ÖKSÜZ E., ÇAVUŞ GÜNGÖREN S., TİMUR S.

14. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Burdur, Turkey, 19 - 21 May 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

İklim değişikliği etkilerinin dünya çapında giderek artması, daha temiz enerji ihtiyacına ve talebin azaltılmasına yönelik farkındalığı arttırmaktadır. Enerji okuryazarlığı, enerjinin vatandaşlık perspektifinden anlaşılmasını etkileyen bilişsel, duygusal ve davranışsal alanları içeren bir kavramdır. Enerji okuryazarı bir birey günlük yaşamında enerji kullanımı, enerji üretimi ve tüketiminin olası etkilerini anlar, enerjiyi koruma ve yenilenebilir kaynaklar geliştirme ihtiyacını kabul eder ve bu yönde tutarlı kişisel kararlar almaya çalışır. Ancak araştırmacılar enerji sorunlarına karşı kişilerin sahip oldukları tutumların çeşitlilik gösterdiğini ve bireylerin yeterli enerji okuryazarlığı bilgisine sahip olsalar bile enerji tasarrufuna yönelik davranışını sürdürmede yetersiz bir eğilim gösterdiklerini işaret etmişlerdir. Bu doğrultuda bireylerin enerji konusuna yönelik tutumlarının ne düzeyde olduğunun belirlenmesi, bu konuda yapılacak uygulamaların düzenlenmesine de yardımcı olacaktır. Bu çalışmada ortaokul ve lise öğrencilerinin enerji konusuna yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla Chiu ve DeWaters (2018) tarafından geliştirilen The Energy-Issue Attitude Questionnaire (EIAQ) isimli Enerji Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Ölçeğin çeviri çalışmaları sırasında izlenen adımlar şu şekildedir: araştırmacılardan ölçeğin kullanım izinin alınması, İngilizceden Türkçeye araştırmacılar tarafından çevrinin gerçekleştirilmesi ve 2 fen eğitimi, 1 kimya eğitimi, 1 fizik eğitimi uzmanı tarafından bu çevirinin kontrol edilmesi, Türkçeden İngilizceye 1 dil uzmanı tarafından çevirinin gerçekleştirilmesi ve nihai formun bir Türk dili uzmanı tarafından kontrol edilmesi. Çalışmanın örneklem grubunu, Marmara bölgesinin batısında yer alan bir ilde öğrenim gören toplam 211 9.sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Ölçek 5’li likert tipinde olup, 38 madde ve 10 faktörden oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 190, en az 38 puandır. Uyarlanan ölçeğin, orijinal ölçekteki 10 faktör ve 38 madde ile benzer yapı gösterip göstermediğini incelemek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. DFA, madde analizi sonuçlarında ölçeğin orijinaliyle paralel olan anlamlı değerler elde edilmiştir. Ayrıca yapılan güvenirlik çalışması sonucunda ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı .780 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak 10 faktör ve 38 maddeden oluşan beşli likert tipi ölçek, geçerli ve güvenilir olarak Türkçeye uyarlanarak kullanıma hazır hale getirilmiştir.