Kimliklerin Sesi


Varol B., Su G., Cengiz c., Ekim S., Gül D., Demir Y., ...More

Gece, Ankara, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Gece
  • City: Ankara
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Kimlik, ait olunan/olunmayan ve hissedilen/hissettirilen ikilemiyle yeni

bir senteze ulaşabilen; sabit değilakışkan ve birbirine dönüşebilen, farklı

türlerin bazen hepsi bazen hiçbiri olamayan, düşün dünyasının tartışmalı

ve ilgi alanı oldukça geniş olan bir kavramdır. Kimlik meselesinin

incelenmesi kişiler, gruplar, uluslar olduğu kadar kentler için de

önemlidir. Çünkü içinde yaşanılan kent, sadece binalardan ve sitelerden

oluşan cansız bir mekân değil; o kentte yaşayan insanların bireysel ve

kolektif hafızalarıyla oluşturdukları, anlam yükledikleri ve zamana göre

dönüşüme uğrayan -tıpkı bir aile gibi hayat boyu süren- aidiyetlerdir. 1945-2015 yılları arasında ‘klasik değişim ve

kentleşme’ misyonu üstlenen Çanakkale kentinin ve kimliğinin

şekillendiği toplumsal yapının analizi tarih ve kültür kenti için oldukça

önemlidir. Yapısal sembolik etkileşim teorisinin temel bileşenleri ve

sosyal kimlik tanımlama biçimlerinden yola çıkılarak farklı kimliklerin

kendilerini ve diğerlerini tanımlama biçimlerini; toplumsal önyargıların

neler olduğunu ve farklılıklarla nasıl bir yaşam tahayyül edildiğinin

sorunsallaştırıldığı bu çalışmada; nitel araştırma yöntemiyle

(derinlemesine görüşme ve gözlem tekniklerinin bir arada kullanılması)

elde edilen bulgular, içerik analiziyle çözümlenmiştir.