Effects of high calorie dietary nutrition and exercise on energy metabolism parameters in obese Wistar albino rats


Creative Commons License

Çakır S., Demirtaş Y.

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.48, no.4, pp.1388-1395, 2023 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 48 Issue: 4
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.17826/cumj.1365921
  • Journal Name: CUKUROVA MEDICAL JOURNAL
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), Academic Search Premier, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1388-1395
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract Öz Purpose: With the increasing prevalence of metabolic disorders, studies on energy metabolism have advanced, leading to the recent identification of new members in energy metabolism. This study aims to demonstrate the effects of a high-calorie diet and exercise on the newly identified peptides asprosin, irisin, nesfatin-1, and preptin, whose effects on metabolism are still under investigation, and to provide information for future research. Materials and Methods: In this study, 24 rats were divided into four groups: control, exercise, high-calorie diet, and high-calorie diet with exercise. Serum levels of asprosin, irisin, preptin, nesfatin-1, and insulin were measured using the ELISA method. Additionally, serum levels of glucose, triglyceride (TG), total cholesterol (TC), high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C), and lowdensity lipoprotein cholesterol (LDL-C) were determined by the colorimetric method. Results: Compared to the control group, there were significant increases in body mass index, glucose, asprosin, TG, TC, and LDL-C levels. Serum HDL-C levels were notably lower in the experimental group compared to the control group. In the exercise group, irisin and nesfatin-1 levels significantly increased, accompanied by reductions in LDL-C, TG, TC, glucose, and preptin levels. Conclusion: A high-calorie diet was associated with an unfavorable lipid profile, while exercise-induced alterations in the secretion of peptides derived from adipose tissue and/or regulating energy metabolism. Although physical activity emerges as a crucial factor in peptide secretion and maintaining biochemical balance, further research is imperative to comprehensively understand the underlying mechanisms.

Keywords: Asprosin, irisin, nesfatin-1, preptin, exercise

Amaç: Metabolik hastalıkların artmasıyla birlikte enerji metabolizması çalışmaları da ilerlemiş ve yakın zamanda yeni enerji metabolizması üyeleri tanımlanmıştır. Çalışmanın amacı, yüksek kalorili diyet ve egzersizin yeni tanımlanan ve metabolizma üzerindeki etkileri halen araştırılan asprosin, irisin, nesfatin-1 ve preptin peptidleri üzerindeki etkilerini göstermek ve gelecekteki araştırmalar için katkı sağlamaktır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 24 sıçan kontrol grubu, egzersiz grubu, yüksek kalorili diyet grubu ve yüksek kalorili diyet ve egzersiz grubu olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Serum asprosin, irisin preptin, nesfatin-1 insülin düzeyleri ELISA yöntemi ile ölçüldü. Serum glukoz, trigliserit (TG), total kolesterol (TK), yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol (HDL-C) ve düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol (LDL-C) düzeyleri kolorimetrik yöntemle belirlendi. Bulgular: Kontrol grubuna kıyasla, vücut kitle indeksi, glukoz, asprosin, TG, TC ve LDL-C seviyeleri önemli ölçüde arttı. Deney grubu ile kontrol grubu arasında serum HDL-C seviyeleri belirgin bir şekilde daha düşüktü. Egzersiz grubunda irisin ve nesfatin-1 seviyeleri önemli ölçüde artarken, LDL-C, TG, TC ve glukoz ve preptin seviyelerinde azalma görüldü. Sonuç: Yüksek kalorili diyet, olumsuz bir lipid profili ile ilişkilendirildi. Egzersiz, genellikle yağ dokusundan türeyen ve/veya enerji metabolizmasını düzenleyen peptitlerin salınımında değişikliklere neden oldu. Fiziksel aktivite, peptit salınımında ve böylece biyokimyasal dengeyi sürdürmede önemli bir faktör olarak ortaya çıksa da mekanizmayı daha net anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. 

Anahtar kelimeler: Asprosin, irisin, nesfatin-1, preptin, egzersiz