Pazarlama İletişiminde Sosyal Medya Paylaşımının Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

BOZ M., Gürbüz H., Turdubekova S.

Avrasya Bilimler Akademisi – İşletme ve İktisat Dergisi - Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, vol.1, no.3, pp.1-21, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Internet and social media has almost become part of our daily lives. Social media tools like
Social Media was originally designed for people to share their thoughts and views about
different topics with other members, and also share content, links, photos and videos etc.
Social media also influences people's buying behaviours. People are apt to share their
shopping experiences with others through social media tools, particularly if they are not
satisfied with the product. Most consumers trust the opinion of friends and strangers more
than official advertising. So marketing strategies has started to look for ways to encourage
positive news to spread about a brand online. The concept of Social Media is top of the
agenda for many business executives today. Businesses are realizing that social media sites
are invaluable for serving current customers and attracting new ones. Our study consists of
two main parts: In the first part, in the light of literature, The concept, social media tools,
properties, development, and sharing of social media are examined. In the sencond part of the
study, a survey is realised among Canakkale Onsekiz Mart University students, and it is tried
to determine their usage habits of internet and social media, and perceptions about social
media share. Face to face interview method was used in this study. In general, the reliability
of the questionnaire was analyzed. In the statistical evaluation of the results of the survey,
frequency distribution was utilized, in the Likert-scale questions, significant differences
between means were analyzed by independent-samples t-tests, chi-square tests, and One- way
ANOVA tests. In the final part of the study, research findings were introduced, interpreted
and recommendations were developed.
Keywords: Social Media, New Media, Internet, Marketing Communication

İnternet ve sosyal medya neredeyse günlük yaşantımızın bir parçası olmuş durumdadır.
Sosyal medya, orijinal olarak insanların değişik konulardaki düşüncelerini ve görüşlerini, bunun yanında içerikleri, bağlantıları, fotoğrafları, videoları vb. araçları diğer üyelerle
paylaşmaları için dizayn edilmiştir. Sosyal medya aynı zamanda insanların alışveriş
davranışlarını da etkilemektedir. İnsanlar özellikle satın aldıkları üründen memnun
olmadıkları zaman, alışveriş deneyimlerini sosyal medya araçları yoluyla diğer insanlarla
paylaşma eğilimindedirler.Tüketicilerin büyük kısmı arkadaşlarının ve yabancıların
görüşlerine, ürün reklamlarından daha fazla güvenmektedir. Bu nedenle, pazarlama ve iletişim
yöneticileri, markaları hakkında olumlu haberlerin çevrimiçi yayılmasını teşvik etmek için
yeni yöntemler ve stratejiler geliştirmeye başlamış bulunmaktadırlar. Günümüzde, sosyal
medya kavramı birçok işletme yöneticisi için en önemli gündemi oluşturmaktadır. İşletmeler
mevcut müşterilerine hizmet etmek ve yeni müşteriler çekmek için sosyal medyanın çok
değerli bir araç olduğunu kavramaya başlamışlardır. Çalışmamız iki ana bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde, alan yazın taranarak sosyal medya kavramı, sosyal medya
araçları, özellikleri, kullanım alanları, gelişimi ve sosyal medya paylaşımı incelenmiştir.
Çalışmanın ikinci bölümünde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri ile alan
çalışması yapılarak, internet ve sosyal medya kullanım alışkanlıkları ile sosyal medyadaki
paylaşımlar konusundaki algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada yüz yüze anket
yöntemi kullanılmıştır. Anketin genel olarak güvenilirlik analizi yapılmıştır. Anketin
sonuçlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesinde, frekans dağılımlarından yararlanmanın
yanı sıra, likert ölçekli sorularda ortalamalar arası anlamlı farklılıklar ve ilişkiler t testi, ki
kare ve varyans analizi (ANOVA) testleriyle ayrıca araştırılmıştır. Çalışmanın sonuç
bölümünde, araştırma bulguları ortaya konulmuş, yorumlanmış ve öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, Yeni medya, Internet, Pazarlama İletişimi