THE IMPORTANCE OF INTERNAL CONTROL IN BANK ACCOUNTING AND THE PROPOSAL OF A MULTIVARIABLE MODEL


Creative Commons License

Gül H.

Route Educational and Social Science Journal, vol.4, no.7, pp.161-174, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Banking and similar activities constitute the backbone of modern capitalist system in presence. Banks are

instititions by which all the elements of the economic system i.e. individuals, families, firms, goverments

and foreigners are related and intersected. In this regard, banking is an important component of not only

economic but also social life. In the past there have been crisis in which banking took the central spot and

these were both economically and socially costly. In banking activities, the quality of the internal control

system is vital in creating stability and shareholder trust. Internal control is a complete set of precautions

and applications intented to meet expactations such as realizing business goals, protecting assets,

preventing mistakes, fraud and data asymetry; increasing the quality of the financial reports and complying

with the national and international regulations. Being under the influnce of many factors, the quality of the

internal control also forms many factors. The purpose of this study is to develop a multi-variable research

method in terms of internal control. Using literature survey, it has been tried to identify the relations

between corporate governance, corporate culture, internal control, accounting conservatism and the quality

of financial reports. How to measure the variables and the possible hypothesises within the model are also

included in the study. Besides it has been tried to define alternative ways showing the relations between

variables.

Günümüzde bankacılık ve türevi faaliyetler modern kapitalist sistemin bel kemiğini oluşturmaktadır.

Bankalar, bireylerden, ailelerden, firmalardan, hükümetlerden ve yabancılardan oluşan ekonomik sistemin

tüm unsurlarının ilişkide olduğu ve yollarının kesiştiği kurumlardır. Bu yönüyle bankacılık sadece

ekonomik değil sosyal hayatın da önemli bir bileşeni durumundadır. Geçmişte merkezinde bankacılığın

olduğu çeşitli krizler yaşandı ve bu krizlerin büyük ekonomik ve sosyal maliyetleri oldu. Bankacılık

faaliyetlerinde istikrarın ve paydaş güveninin oluşturulmasında iç kontrol sistemi kalitesinin önemi

büyüktür. İç kontrol, işletme amaçlarının gerçekleştirilmesi, varlıkların korunması, hata ve hilelerin

önlenmesi, bilgi asimetrisinin önüne geçilmesi, finansal raporların kalitesinin yükseltilmesi, ilgili ulusal ve

uluslararası mevzuata uygun faaliyette bulunulması gibi pek çok önemli beklentinin karşılanmasına dönük

önlemler ve uygulamalar bütünüdür. İç kontrol kalitesi pek çok faktörün etkisi altında biçimlenirken pek

çok faktörü de biçimlendirmektedir. Bu çalışmanın amacı bankacılıkta iç kontrolün önemi üzerinden çok

değişkenli bir araştırma modeli önerisi geliştirmektir. Model önerisi çerçevesinde kurumsal yönetişim,

kurumsal kültür, iç kontrol, ihtiyatlılık ve finansal raporların kalitesi değişkenleri arasındaki ilişkiler

literatür yardımıyla tanımlanmaya çalışılmıştır. Değişkenlerin nasıl ölçülebileceği ve model kapsamında

geliştirilebilecek hipotezler çalışma kapsamına alınmıştır. Ayrıca, değişkenler arası ilişkileri gösteren

alternatif yollar da tanımlanmaya çalışılmıştır.