The Effect Of Quality Of Information Shared Among Logistics and Marketing Departments on Cooperation and Conflict


Güçlü B., Hacıoğlu G.

25. Pazarlama Kongresi, Ankara, Turkey, 30 June - 02 July 2021, pp.1-12

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-12
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of the study is to explore the effect of quality of information shared among logistics and marketing departments on cooperation and conflict. Beside, the effect of cooperation and conflict between the departments on firm performance are examined. To the end, hypotheses developed in due course are tested with data collected from a sample of 158 companies that have logistics and marketing departments in Turkey. Results reveal that the quality of information affects cooperation and conflict. Also, cooperation between the departments is positively related to higher firm performance, however conflict between them not related to firm performance. At the end, the research findings are discussed and also managerial implications and future research opportunities are presented.

Bu çalışmada, pazarlama ve lojistik departmanları arasındaki paylaşılan bilgi kalitesinin, bu departmanlar arasındaki iş birliği ve çatışma üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu iki departman arasındaki iş birliği ve çatışmanın firma performansı ile ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, Çanakkale ili ve çevresinde faaliyet gösteren pazarlama ve lojistik departmanına sahip olan 158 firmadan, anket yöntemiyle elde edilen veriler analiz edilerek, oluşturulan hipotezler test edilmektedir. Araştırma bulgularına göre bilgi kalitesinin iş birliği ve çatışma ile ilişkili olduğu görülmektedir. Ayrıca iş birliği ile firma performansı arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu, ancak çatışma ile firma performansı arasında herhangi bir anlamlı ilişkinin olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Çalışmanın sonunda, bulgular tartışılmakta ve gelecek çalışmalar ve uygulamacılar için öneriler sunulmaktadır.