Investigation of The Results of Course Evaluation Surveys of Vocational School Students According to Some Criteria


Creative Commons License

Gül H., Erenoğlu R. C., Elmalı Ö., Manap Ö.

The Second International Symposium on Social Sciences Education, Çanakkale, Turkey, 30 October - 01 November 2018, vol.1, no.1, pp.464-471

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.464-471
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Vocational Schools are the higher education units that are trained for basic human resources. The quality of education provided at Vocational Schools has positive effects on the production capacity and level of development of the country. One of the methods that can be used to measure the quality of education is course evaluation surveys. Student course evaluation surveys are used to measure the satisfaction levels and expectations of the courses the students attend. The purpose of this study is to examine the results of course evaluation surveys applied to vocational college students using descriptive statistical methods and nonparametric tests. For this purpose, a surveys was developed and a data set with an application result size of 1862 was obtained. According to the test results made using the SPSS 22 statistical program, the average of all courses is 4.32. Second-year students than first-year students, female students than male students, those aged 32 and older have a higher average satisfaction rate. In addition, the students’ expectation and satisfaction levels differ from each other statistically according to the department where the student is enrolled, attendance level, expected success grade, participation in class during the first traning week, gender and age range. On the other hand, according to the variables of the student's grade and the number of times the course is taken, the expectations and satisfaction levels of the students are not statistically significant.

Meslek Yüksekokulları temelde ara insan kaynağı yetiştirmek amacıyla eğitim verilen yükseköğretim birimleridir. Meslek Yüksekokullarında verilen eğitimin kalitesinin ülkenin üretim kapasitesi ve gelişmişlik düzeyi üzerinde olumu etkileri bulunmaktadır. Eğitim kalitesinin ölçülmesinde kullanılabilecek yöntemlerden biri de öğrenci ders değerlendirme anketleridir. Öğrenci ders değerlendirme anketleri öğrencilerin devam ettikleri derslere ilişkin tatmin düzeylerini ve beklentilerini ölçmek amacıyla kullanılmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı meslek yüksekokulu öğrencilerine uygulanan ders değerlendirme anketi sonuçlarının betimsel istatistik yöntemler ve parametrik olmayan testler kullanılarak incelenmesidir. Bu amaçla bir anket geliştirilmiş ve uygulama sonucu büyüklüğü 1862 olan bir veri seti elde edilmiştir. SPSS 22 istatistik programı kullanılarak yapılan test sonuçlarına göre tüm derslerin ortalaması 4,322’dir. İkinci sınıf öğrencileri birinci sınıf öğrencilerinden, kız öğrenciler erkek öğrencilerden, yaşı 32 ve üstü olanlar daha düşük yaş gruplarından daha yüksek tatmin ortalamasına sahiptir. Ayrıca, öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm, derse devam durumu, beklenen başarı notu, ilk hafta derse katılıp katılmama durumu, cinsiyet ve yaş aralığı değişkenlerine göre öğrencilerin derslerden beklenti ve tatmin düzeyleri istatistiksel olarak anlamı düzeyde farklılık göstermekte; buna karşılık öğrencinin kaçıncı sınıfta olduğu ve dersi kaçıncı defa aldığı değişkenlerine göre öğrencilerin derslerden beklenti ve tatmin düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermemektedir.