Results of The Problems in Applıcation of Central Heating Systems in Terms of Condominium Law


Güler F.

Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi, vol.4, no.1, pp.48-64, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Central heating system has been made mandatory in buildings of certain size by the legislator with the purpose of minimizing environmental problems which are among potential negative outcomes of urbanization,using resources economically, reducing dependence on foreign sources and protecting consumers. The problems experienced in the implementation of the arguments which will ensure the practical benefits expected by the lawmaker are returned to the independent section users as a ball of legal problems. The fact that all kinds of initiative about personal heating systems belongs to a specialist private law legal entity operating with the permission and authorization from the administration, a significant deal of initiatives about central heating systems belong to the managers without legal personality and executive authority brings about a lot of problems in practice. The gray areas in the legal norms regulating the central heating system have unfair consequences in some cases.

Kanun koyucu kentleşmenin doğurması muhtemel olumsuzluklarından olan çevre sorunlarını minimize etmek, kaynakları tasarruflu kullanmak, dışa bağımlılığı azaltmak ve tüketiciyi korumak gibi amaçlarla belirli büyüklükteki binalarda merkezi ısıtma sistemini zorunlu hale getirmiştir. Kanun koyucunun beklediği faydaları pratikte sağlayacak argümanların uygulamasında yaşanan aksaklıklar bağımsız bölüm kullanıcılarına hukuki sorunlar yumağı olarak dönmektedir. Ferdi ısıtma sistemlerinde her türlü inisiyatif idareden aldığı izin ve yetkiye dayanarak faaliyet gösteren uzman bir özel hukuk tüzel kişisinde iken, merkezi ısıtma sistemlerinde inisiyatifin önemli bir kısmı tüzel kişiliği ve icrai bir yetkisi olmayan yöneticilerde olması pratikte birtakım sorunu beraberinde getirmektedir. Merkezi ısıtma sistemini düzenleyen hukuki normlardaki gri alanlar ise bazı durumlarda hakkaniyete aykırı sonuçlar doğurabilmektedir