Lise beden eğitimi dersinde teknoloji donanımlı-kazanım odaklı öğrenme ortamının incelenmesi


YAYKIN N., GÜLTEKİN K., CANPOLAT O., CENGİZ C.

IV. Beden Eğitimi ve spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Ocak 2013, ss.22

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.22

Özet

Bilgisayar Teknolojilerinin kullanımı hem öğretim hem de öğrenim süreçlerini, öğretmen ve öğrenci açısından daha etkin hale getirmektedir. Öğrenciler açısından aktif bir öğrenme ortamı oluşturarak, çok yönlü düşünme becerileri geliştirmeleri hedeflenmektedir. Teknolojinin kullanıldığı sınıflarda öğretmen de öğrencileri ile birlikte öğrenen ve araştıran konumuna gelirken verimli bir öğrenme ortamı oluşmaktadır. Öğrenme ortamı, öğrenme sürecinin gerçekleştiği, farklı yollara açık olan, becerinin keşfedilip geliştirmeye teşvik edildiği okul ve sınıfın sosyal görünümünü yansıtan yerdir. Bu çalışmanın amacı Çanakkale merkez ilçede yer alan Genel lise, Meslek liseleri ( kız-erkek teknik, ticaret) ve Fen lisesi 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında eğitim gören öğrencilerin Beden Eğitimi dersinde Teknoloji Donanımlı-Kazanım Odaklı Öğrenme Ortamının incelenmesidir. Araştırmaya 3 farklı türdeki ortaöğretim kurumlarından toplam 359 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmamızda veri toplama aracı olarak Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan Teknoloji Donanımlı-Kazanım Odaklı Öğrenme Ortamı Envanterinden (Çakır, 2011) oluşan anket kullanılmıştır. Verilerin analizi  ile betimsel istatistik ve Tek Yönlü Varyans Analizi yapılmıştır. BULGULAR beden eğitimi dersinde bilgisayarların ders işlenişinde kullanıldığı ancak genel lisede mevcut durumun ortalamasının, meslek liselerinde istenen durum ortalaması diğer lise türlerine göre farklıdır. Elde edilen veriler ışığında ortaöğretimde okuyan öğrencilerin Meslek lisesi öğrencilerinde evlerinde bilgisayar bulunma ortalaması (ML. ? 1,12±0,32- GL ? 1,07±0,26- FL ? 1,03±0,17) diğer lise türlerine oranla daha fazla iken; evlerinde bulunan bilgisayarı okul dersleri için kullanma ve evlerinde interneti kullanma ortalaması genel lisede (GL. ? 1,23±0,42- ML ? 1,17±0,38- FL ? 1,08±0,27)  diğer lise türlerinden daha fazladır. Anavo analizine göre genel değerlendirmeye bakıldığında öğrenciler arası uyum (istenen Durum p0,00), öğretmen desteği (istenen Durum p0,00), Katılım (istenen Durum p0,06),araştırma (istenen Durum p0,21), Görev bilinci (istenen Durum p0,03), işbirliği (istenen Durum p0,04), sınıf içi demokrasi ve eşitlik (Mevcut p 0,00 ve istenen Durum p0,00), farklılaşma (istenen Durum p0,07), bilgisayar kullanımı (Mevcut p 0,00ve istenen Durum p 0,01*),değişkenlerinde p<0,05 düzeyinde istatiksel olarak anlamlı fark bulundu.Yapılan Çok yönlü varyans analizi ile bilgisayar kullanımı, sınıf içi demokrasi ve eşitlik mevcut ve istenen durum görev bilinci, öğretmen desteği, öğrenciler arası uyum, ergen kültürü istenen durumlarında 3 grup arasında anlamlı fark bulunurken; Bilgisayar kullanımı mevcut durumunda genel lise  (? 3,69), istenen durumda ise Meslek lisesi (? 4,09) ortalaması yüksek bulunmuştur.