Hygienisch mikrobiologische Beschaffenheit der verzehrfertigen gefüllte Muschel Mytilus galloprovincialis in Çanakkale


ÇOLAKOĞLU F. , ÇARDAK M. , ÇAKIR F.

Gıda Dergisi, 2003 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2003
  • Title of Journal : Gıda Dergisi