Öğretmenlerin Mevcudu Yeniden Üretmesi


AKA A., Demir M. C.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 November 2008, pp.278-282

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.278-282
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Socialization is a process that transfers the existing values and norms of the society to the next generation. One of the most important features of Socialization is the education establishment which comes after family. Through education individuals become members of the society by internalizing the values of the socio-cultural system they belong to. This article intends to explore the methods and behavior patterns of he teachers who play a big role in transferring the social rules/values/hierarchy. However, building awareness is the aim of the study. Observations are going to be quoted through objective and analogical methods. Besides, by revising the existing literature, the data obtained from the doctorate thesis issued previously will be shared with you.
Sosyalleşme, toplumun mevcut değer ve normlarını bir sonraki kuşağa aktarma sürecidir. Sosyalleşmenin en önemli sacayaklarından biri aileden sonra gelen eğitim kurumudur. Eğitim aracılığıyla bireyler ait oldukları sosyo-kültürel sistemin değerlerini içselleştirmek suretiyle o toplumun bir üyesi haline gelirler. Toplumsal kuralların/değerlerin/hiyerarşilerin aktarılmasında önemli birer aktör olan öğretmenlerin kullandıkları yöntem ve davranış kalıplarının neler olduğunun incelenmesi bu yazının konusunu oluşturmaktadır. Bireylerde farkındalık yaratma ise, çalışmanın amacıdır. Tümevarımsal ve analoji yönteminden yararlanılarak gözlem sonuçları aktarılacaktır. Ayrıca mevut literatür incelenerek ve daha önce yapılan yayınlanmamış doktora tezindeki veriler siz dinleyicilerle paylaşılacaktır.