407 Akciğer Kanseri Olgusunun Geriye Dönük Analizi


Creative Commons License

Gönlügür U., Gönlügür T.

SOLUNUM HASTALIKLARI, vol.19, no.3, pp.89-94, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 3
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: SOLUNUM HASTALIKLARI
  • Page Numbers: pp.89-94
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: The aim of this study was to reveal the demographic and clinical characteristics of cases diagnosed as lung cancer in our hospital.

Material and Methods: Data from a university hospital between 1993 and 2005 were retrospectively analyzed.

Results: The study involved 369 (91%) men and 36 women. The mean age was 60 ± 10 years. Forty-one percent of the patients who had an acceptable spirometry had chronic obstructive pulmonary disease. The most useful diagnostic procedure were bronchial biopsy (62%) and bronchial aspirate (22%). The most common histopathologic subtypes were squamous cell carcinoma (51.4%), small cell lung carcinoma (23.6%), unspecified non-small cell lung carcinoma (13.0%),

adenocarcinoma (10.8%), and large cell carcinoma (1.2%). Small cell carcinoma was the most frequent (39.5%) subtype in women.

Conclusion: It is necessary to perform local studies for to reveal epidemiological characteristics of lung cancer in our country.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, hastanemizde akciğer kanseri tanısı almış olguların demografik ve klinik özelliklerini saptamaktır.

Gereç ve Yöntem: Bir üniversite hastanesinin 1993-2005 yılları arasındaki verileri geriye dönük olarak incelendi.

Sonuçlar: Çalışmaya alınan olguların 369 (%91)’u erkek, 36’sı kadındı, yaş ortalaması 60 ± 10 idi. Kabul edilebilir spirometri

raporu olanların %41‘inde kronik obstrüktif akciğer hastalığı vardı. En faydalı tanı aracı bronş biyopsisi (%62) olup, bunu bronş sıvı sitolojisi (%22) izlemekteydi. En sık histopatolojik alt tipler yassı epitel hücreli kanser (%51.4), küçük hücreli akciğer kanseri (%23.6), spesifiye edilmemiş küçük hücreli dışı akciğer kanseri (%13.0), adenokanser (%10.8) ve büyük hücreli kanser (%1.2) idi. Kadınlarda küçük hücreli kanser en sık (%39.5) görülen alt tip idi.

Yorum: Ülkemizde akciğer kanserinin epidemiyolojik özelliklerinin belirlenmesi için yerel araştırmalar yapılmalıdır.