Managerial Flexibility Regarding Scholarly Practices Scale: Validity and reliability studies in university environment


Creative Commons License

USLU B.

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.22, ss.109-131, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 22 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
  • Sayfa Sayıları: ss.109-131

Özet

Yükseköğretim alanında yaşanan değişimler beraberinde üniversiteler için sanayi ve devlet kuruluşlarıyla işbirliği, alternatif öğretim programları oluşturma, dış kaynakları edinme ve toplumla entegrasyon gibi yeni zorunluluklar getirmiştir. Bu zorunlukları gerçekleştirmek için üniversiteler girişimci yönlerini, akademisyenlerin bilimsel ve sosyal aktivitelerini farklı uygulamalarla destekleyerek güçlendirmelidirler. Akademisyenlerin çalışmalarını kolaylaştırıcı farklı yönetsel uygulamalar ise Bilimsel-Sosyal Uygulamalara İlişkin Yönetsel Esneklik olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlama doğrultusunda, araştırmanın amacı Bilimsel-Sosyal Uygulamalara İlişkin Yönetsel
Esneklik Ölçeği’nin geliştirilmesidir. Ölçeğin pilot versiyonu ile 399 öğretim üyesinden veri toplanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi ile ölçeğin 3 boyuttan oluştuğu ve yönetsel uygulama esnekliğe ilişkin varyansın %63.67’sini açıkladığı belirlenmiştir. Güvenirlik katsayıları ise ölçeğin bütünü için α = .92 ve alt-boyutlara için α = .79 - .86 olarak bulunmuştur. Ayrıca, pilot uygulama grubunun dışındaki 504 öğretim üyesinden toplanan ikincil veriler ile yapılan doğrulayıcı faktör analiziyle (χ2/df=2.457) 3 boyutlu yapı doğrulanmıştır. Sonuç olarak, bu ölçeğin bilimsel-sosyal uygulamalara ilişkin yönetsel esnekliği değerlendirmek için geçerli ve güvenilir bir veri toplama aracı olduğu belirlenmiştir.

Recent changes in higher education area has brought new challenges to universities such as collaborating with industry and government, forming alternative teaching programs, gaining external resources and engaging with community. To overcome these challenges, modern universities have to empower their entrepreneurial capacity by facilitating academics’ scholarly activities with different practices. The operation of different managerial practices related to various parts of scholarly activities can be termed as Managerial Flexibility Regarding Scholarly Practices. In the line with this definition, the purpose of the research is to develop a scale related to managerial flexibility regarding scholarly practices. The data were collected from 399 faculty
members by using the pilot version of the scale. According to exploratory factor analysis, the scale has 3-factorial structure, and explains 63.67% of variance for managerial practice flexibility. The reliability coefficient was α = .92 for the whole scale, and α = .79 - .86 for its dimensions. The structural model of the scale was also tested by confirmatory factor analysis with the secondary data set which was collected from other 504 faculty members, and 3-factorial structure was confirmed (χ2/df=2.457). As a result, this scale is a valid and reliable data collection instrument to measure managerial flexibility regarding scholarly practices.