Turistlerin Tatil Satın Alma Sürecinde Algıladıkları Risklerin Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi


TEMELOĞLU E.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, vol.2016, no.25, pp.1-10, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The basic problem in consumer attitudes is preference. Consumers perceive some risks and hesitate while doing purchasing preferences. One of the basic responsibilities of business administration is to eliminate perceived risks by consumers. From this point of view,this study aims determining type of risks that perceived by tourists in process of purchasing and revealing if type of risks change through demographical factors. According to the result of this study; there is difference between gender, age, occupation, level of monthly income, duration of holiday and the type of perceived risks however there is no difference between marital status, education level and the type of perceived risks, is determined.

Tüketici davranışlarındaki temel problemlerden biri tercihtir. Tüketiciler satın alma tercihleri yaparken tereddüde düşmekte ve bir takım riskler algılamaktadırlar. İşletmelerin temel sorumluluklarından biri ise, tüketicilerin algıladıkları bu riskleri bertaraf etmeye çalışmaktır. Hizmetlerin genel özelliklerinden dolayı, otel işletmelerinde bu durum daha fazla önem kazanmaktadır. Bu noktadan hareketle, araştırmada turistlerin tatil satın alma sürecinde algıladıkları risk türlerin belirlenmesi ve bu risk türlerinin demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen sonuçlara göre, cinsiyet, yaş, meslek, aylık gelir düzeyi ve tatile çıkma süreleri ile algılanan risk türleri arasında farklılık bulunduğu; medeni durum ve eğitim düzeyi ile algılanan risk türleri arasında farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir.